Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Přeshraniční rodinná mediace - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

Stručný úvod do rodinné mediace v Německu

Výňatek z brožury o „manželském právu“ („Eherecht“), kterou zveřejnilo Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), s. 73:

„6.2.5 Rodinná mediace

Při rozvodu nebo rozluce si páry často přejí uspořádat své rodinné vztahy smírnou cestou. V těchto případech představuje mediace vynikající alternativu soudního řízení.

Právní rámec pro mediaci byl vytvořen zákonem o mediaci (Mediationsgesetz), který nabyl účinnosti dne 26. července 2012.

Mediace stranám pomáhá nalézt smírné řešení sporu s pomocí neutrální osoby (mediátora). Účastníci přebírají odpovědnost za řešení a mediátor není oprávněn přijímat rozhodnutí.

To znamená, že na rozdíl od soudního řízení lze jako základ řešení, které je přizpůsobeno individuálnímu sporu, určit a zohlednit skutečné zájmy a potřeby dotčených osob. Soudní rozhodnutí přihlížejí k zájmům těchto osob v menším rozsahu. Tato řešení jsou proto dotčenými osobami snáze akceptována a zpravidla jsou v dlouhodobém horizontu účinnější. Mediace může vést k vypracování smluvních dohod týkajících se například výživného, majetku, vlastnictví, rodičovské zodpovědnosti nebo práva na styk s dítětem.

V rámci rozvodového řízení může soud manželům nařídit, aby se individuálně nebo společně zúčastnili bezplatného informativního setkání o mediaci, nebo aby s ohledem na projednávané související věci [1] využili jiný způsob alternativního řešení sporu s pomocí osoby nebo subjektu určeného soudem a aby potvrdily svou účast (§ 135 zákona o řízení v rodinných věcech a v nesporných věcech (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Nařízení soudu není právně vymahatelné. Soud však může nedodržení tohoto nařízení zohlednit při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 150 odst. 4 zákona FamFG).“

Podle § 156 odst. 1 třetí a páté věty a § 81 odst. 2 bodu 5 zákona FamFG platí totéž pro záležitosti týkající se dětí. I v takových případech může soud rodičům nařídit, aby se zúčastnili informativního setkání o mediaci nebo aby využili jinou formu alternativního řešení sporů. Nařízení soudu není právně vymahatelné. Soud však může nedodržení tohoto nařízení zohlednit při rozhodování o náhradě nákladů řízení.

Odkazy na německé internetové stránky, na nichž lze vyhledat mediátory pro rodinné věci

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlin, Německo (mediace v mezinárodních sporech týkajících se dětí)

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mikk-ev.de/

– Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin, Německo (mediace v přeshraničních sporech týkajících se dětí)

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.zank.de/

Odkazy na německé internetové stránky, kde lze získat informace o rodinné mediaci nebo o mediaci obecně

– Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berlin

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmev.de/

– Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlin

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bafm-mediation.de/

Odkazy na německé právní předpisy o rodinné mediaci

– Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmjv.de/

– Zákon o podpoře mediace a jiných forem alternativního řešení sporů (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (BGBl. (Bundesgesetzblatt, Spolková sbírka zákonů) 2012, část I, č. 35 ze dne 25. července 2012)

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] K souvisejícím věcem patří spory týkající se úpravy majetkových poměrů v manželství, vyrovnání důchodových nároků, výživného, společného obydlí a nákladů na domácnost.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/11/2020