Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Estland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Medling i familjemål eller medling i tvister i samband med äktenskapsskillnad är främst avsedd för föräldrar som genomgår en skilsmässa eller separation, och som behöver hjälp av en opartisk expert för att medla i deras meningsskiljaktigheter och underlätta kommunikation och samarbete mellan dem i frågor som rör framtida arrangemang för deras barn och för att ingå avtal i sådana frågor. Syftet med medlingsförfarandet är inte i första hand att åstadkomma en förlikning utan att komma fram till fungerande överenskommelser.

Tjänsten är tillgänglig och finansieras på följande sätt:

  1. Genom hänvisning till tjänsten av de kommunala myndigheterna i den kommun där barnet är bosatt och med delfinansiering från denna kommunala myndighet.
  2. Genom väckande av talan i domstol och hänvisning till tjänsten av domaren med finansiering från parterna eller, i tillämpliga fall, genom en ansökan om nationell rättshjälp.
  3. På initiativ av och med egen finansiering från en informerad förälder eller genom hänvisning direkt till tjänsten från Estlands medlarförening (med parternas egen finansiering).

Kostnaden för en medlingsprocess som parterna själva betalar varierar från region till region. Ett möte kostar 60–80 euro i Tallinn och andra större estniska städer och 40–50 euro i övriga landet. Ett möte pågår i 90 minuter och parterna kan i genomsnitt förväntas delta i 5–6 möten.

Medling i familjemål får tillhandahållas av experter inom psykologi, den sociala sektorn (bl.a. skydd av barn och socialt arbete) eller juridik som har genomgått en särskild utbildning och innehar utbildningsbevis. Kontaktuppgifter till denna typ av experter finns på webbplatserna för Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands medlarförening, distriktsdomstolar och kommunala myndigheter.

I Estland regleras genomförandet av medling i familjemål i följande lagstiftning:

Det finns även internationellt kvalificerade medlare som arbetar i Estland och som har kompetens att hantera medling i gränsöverskridande mål där en förälder har fört barnet till ett land som varken är barnets hemland eller det land i vilket det har sin hemvist. Arbetsspråken är estniska, engelska, ryska och finska. Medlarna kan nås via föreningens Länken öppnas i ett nytt fönsterfunktionella brevlåda.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/02/2020