Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cezhraničná rodinná mediácia - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

1 Postup mediácie v manželských veciach

Mediácia v manželských veciach je v Španielsku celkom dobrovoľná a podľa všeobecných právnych predpisov o mediácii je na jej účely v prípadoch zahŕňajúcich okrem iného cezhraničnú mediáciu v manželských veciach výslovne povolené vykonávať ju formou videokonferencie alebo inými elektronickými prostriedkami umožňujúcimi prenos zvuku či obrazu. Strany môžu využiť mediáciu buď pred začiatkom súdneho konania, alebo počas neho, a dokonca aj po jeho skončení, a to s cieľom zmeniť výsledok alebo uľahčiť vymáhanie súdneho rozhodnutia. Ak to urobia pred začiatkom konania a dospejú k dohode, urýchli to právny proces, lebo strany tak využijú zjednodušený postup, v rámci ktorého predložia dohodu rodinnému súdu (Juzgado de Familia), ktorý dohodu schváli, pokiaľ nebude v rozpore s právom alebo záujmami prípadných maloletých či zdravotne postihnutých detí daného páru. Ak pár nemá maloleté ani zdravotne postihnuté deti, strany sa môžu rozhodnúť predložiť dohodu priamo notárovi, ktorý ju spíše do zápisnice, a tak nadobudne rovnaké účinky ako súdne rozhodnutie.

Ak sa súdne konanie začalo bez toho, aby strany využili mediáciu, sudca môže po zohľadnení okolností veci súhlasiť s tým, aby strany začali mediáciu, a rodinný súd ich pošle na bezplatné informačné stretnutie. Ak sa rozhodnú pre mediáciu, súdne konanie sa tým nepozastaví, pokiaľ strany nepožiadajú o prerušenie konania, a ak napokon dôjde k dohode, súd ju schváli. Ak sa však strany nedohodnú alebo nechceli využiť mediáciu, rozsudok bude vynesený vo všetkých bodoch, v ktorých sa strany nedohodli.

Mediácia v manželských veciach nie je možná vtedy, keď sa medzi stranami vedie konanie o rodovo motivovanom násilí.

Informačné stretnutie je bezplatné, ale samotná mediácia však znamená náklady, ktoré budú strany znášať, pokiaľ nemajú nárok na právnu pomoc. Všetky informácie o obsahu a požiadavkách získania právnej pomoci sú k dispozícii na adrese
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2 Povolanie mediátora v manželských veciach a prístup k mediátorovi

Mediátor musí mať vysokoškolské vzdelanie alebo vyššiu odbornú prípravu a okrem toho aj osobitnú odbornú prípravu na výkon mediácie, ktorú poskytujú inštitúcie akreditované na ten účel.

Na výkon mediácie v manželských veciach nie je nutné byť registrovaný v žiadnom registri, ale existujú registre, v ktorých sa môžu mediátori zaregistrovať na vnútroštátnej úrovni (register mediátorov a mediačných inštitúcií, ktorého webové sídlo sa uvádza nižšie – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación), ako aj na úrovni autonómnych oblastí.

Na úrovni autonómnych oblastí vytvorili verejnú mediačnú službu takmer všetky autonómne oblasti. Informácie o tejto službe sa uvádzajú na inštitucionálnych webových sídlach príslušných autonómnych oblastí v časti venovanej mediácii, kde sa viac či menej podrobne vysvetľuje, ako funguje mediačný systém a reguluje sa register mediátorov, ak existuje, aj s odkazom naň. Na webových sídlach možno spravidla aj vyplniť žiadosť, ktorá sa odosiela špecializovaným agentúram, zriadeným na účely výkonu mediácie.

Ak chcete nájsť mediátora v manželských veciach, musíte si rozmyslieť, či sa má mediácia konať až po začatí konania, alebo nezávisle od neho. Ak bude žiadosť o mediáciu predložená až po začatí konania, príslušný rodinný súd odkáže strany na orgány mediácie v manželských veciach, ktoré mu prislúchajú, ale ak sa mediácia využije pred súdnym konaním či mimo neho, strana si mediátora v manželských veciach bude musieť nájsť sama. Užitočné zdroje informácií:

– vyššie uvedený register mediátorov a mediačných inštitúcií na vnútroštátnej úrovni Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

– uvedené inštitúcie navrhované ministerstvom spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

– mediačné služby navrhované pre provincie Generálnou radou súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial) Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

– mediačné služby zriadené rôznymi autonómnymi oblasťami. Informácie sa obyčajne uvádzajú aj na inštitucionálnych webových sídlach autonómnych oblastí.

Okrem toho sa viac informácií o postupe mediácie v manželských veciach, príslušných právnych predpisoch, mediačných službách v rôznych autonómnych oblastiach a príslušných formalitách uvádza na webovom sídle Generálnej rady súdnej moci Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/09/2019