Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Англия и Уелс

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Процедура за семейна медиация

Семейната медиация е доброволен процес. Въпреки това от април 2014 г. в Англия и Уелс всички ищци (а не само тези, които получават публично финансиране) трябва да обмислят използването на медиация, като участват в среща за медиация и оценка (MIAM), преди да могат да подадат молба до съда, освен ако не се прилагат изключения, като например домашно насилие. Очаква се бъдещият ответник да присъства, ако бъде поканен. Ако ищецът продължи с подаване на молба в съда, той трябва да попълни съответния раздел в молбата си, за да покаже или че е освободен от присъствие на MIAM, или че е присъствал на MIAM и медиацията не е била счетена за подходящо средство, или че е участвал в медиация и тя се е провалила или не са могли да решат всички проблеми.

Допълнителни публични информационни материали относно семейната медиация могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на правителството на Обединеното кралство.

Правната помощ остава на разположение за семейна медиация и за правни консултации в подкрепа на семейната медиация. Можете да научите повече за правната помощ, включително дали отговаряте на условията за получаване на правна помощ, на следния Връзката отваря нов прозорецуебсайт.

Професия семеен медиатор

Семейната медиация е саморегулираща се професия, която се състои от няколко членуващи организации, към които са свързани медиаторите. Тези членуващи организации са представлявани от организацията шапка — Съвета за семейна медиация (Family Mediation Council). Съветът за семейна медиация е създаден, за да уеднаквява стандартите за семейна медиация в Англия и Уелс, и представлява членуващите си организации и специалистите по семейна медиация в отношенията на професията с държавата.

Семейните медиатори произхождат от различни професионални среди, включително юристи, терапевти и социални работници. Различните членуващи организации/организации за акредитация поддържат свои собствени набори от стандарти за обучение и професионални стандарти, които включват изискванията за обучение. Съветът за стандарти за семейна медиация (Family Mediation Standards Board) е създаден, за да наблюдава и регламентира стандартите за семейна медиация на членуващите в Съвета за семейна медиация организации.

Съветът за семейна медиация е неправителствена организация и играе централна роля сред членуващите в него организации, които са неправителствени организации/сдружения и членове учредители на Съвета за семейна медиация. Най-важните от тях са:

Връзката отваря нов прозорецГрупата за АРС (ADR Group)

Връзката отваря нов прозорецСдружението на семейните медиатори (Family Mediators Association)

Връзката отваря нов прозорецНационалната семейна медиация (National Family Mediation)

Връзката отваря нов прозорецКолегията на медиаторите (College of Mediators)

Връзката отваря нов прозорецResolution

Връзката отваря нов прозорецПравното общество (The Law Society)

Акредитиран семеен медиатор можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Съвета за семейна медиация.

Медиатор във вашия район можете да намерите чрез инструмента „Връзката отваря нов прозорецНамиране на местен медиатор“.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/02/2021