Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Франция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Международните и европейските инструменти за сътрудничество препоръчват трансграничната семейна медиация с цел насърчаване на мирното и бързото разрешаване на споровете. Централният орган на Франция разполага със звено, чиято мисия е да насърчава използването на медиацията при трансграничните казуси. Също така следва да се представи националната нормативна уредба в областта на медиацията, която може да се прилага при трансгранични казуси.

Национална правна рамка:

Закон №95-125 от 8 февруари 1995 г., последван от постановление № 2012-66 от 22 юли 1996 г. урежда съдебната медиация във Франция. Всеки сeзиран с даден спор съдия може, със съгласието на страните, да назначи медиатор, в качеството му на квалифицирана, независима и безпристрастна трета страна.

Наредба №2011-1540 от 16 ноември 2011 г. за прилагане на Директива 2008/52/ЕО на Съвета от 21 май 2008 г. изменя закона от 8 февруари 1995 г. Този закон определя медиацията като структуриран процес, при който две или повече страни се опитват да постигнат споразумение за мирно разрешаване на спора си с помощта на трета страна. Той установява обща система за всички видове медиация.

За упражняване на семейна медиация е налице държавна диплома, създадена с постановление от 2 декември 2003 г. (Връзката отваря нов прозорецчленове R.451-66 и следващи от Кодекса за социалните дейности и семейството) и постановленията от 12 февруари 2004 г. и 19 март 2012 г. Въпреки това в момента притежаването на такава диплома не е задължително условие за упражняване на функцията семеен медиатор, тъй като семейната медиация не е регламентирана професия.

Медиаторите работят или в асоциации, или на свободна практика.

Семейна медиация може да се прилага:

1) преди да се намеси съдът: т.нар. конвенционална семейна медиация; в този случай медиаторът е сезиран директно от страните;

2) по време на съдебното производство: член 1071 от Гражданския процесуален кодекс, член 255 и член 373-2-10 от Гражданския кодекс;

  • Съдията по семейни дела може да предложи на страните да решат проблема чрез медиация и, след като получи съгласието им, да назначи за целта семеен медиатор.
  • Съдията по семейни дела може да разпореди на страните да се срещнат със семеен медиатор, който да ги информира за целите и провеждането на семейната медиация.

Споразумението, постигнато чрез семейна медиация, може да се предложи за одобрение от съдия по семейни дела (членове 1534 и 1565 и следващи от Гражданския процесуален кодекс). Съдията одобрява споразумението, освен ако не установи, че то не защитава в достатъчна степен интереса на детето или че съгласието на родителите не е дадено доброволно (член 373-2-7, алинея 2 от Гражданския кодекс), или в по-общ план може да наруши обществения ред.

Разноски: Първата информационна среща със семейния медиатор е безплатна за ползвателя. Семейната медиация предполага обаче финансово участие на страните в съответствие с официалните тарифи, които се прилагат за услугите на медиация. Плащането се основава на принципа на плащане на сеанс и на човек и се формира според доходите на страните. Когато лицето ползва правна помощ, държавата поема разходите за семейна медиация и националната тарифа предвижда увеличение на възнаграждението на адвоката, когато съдията по семейни дела нареди като мярка използването на медиация.

Международна семейна медиация:

Международната семейна медиация е предвидена в инструментите за международно сътрудничество в областта на семейното право (Хагска конвенция от 25 октомври 1980 г. и Регламент Брюксел IIa), с цел улесняване на споразуменията по взаимно съгласие за връщане на детето в случай на международно отвличане или относно упражняване на правото на лични отношения от страна на единия родител.

Заинтересованите лица могат:

1) да се свържат с медиаторите, практикуващи на свободна практика или в асоциации: списък с медиаторите, които могат да участват в производства в областта на международното семейно право, е публикуван на следния адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.gouv.fr/26139 (или кликнете Връзката отваря нов прозорецтук).

2) да използват медиацията чрез специалното звено в рамките на централния орган: Франция разполага в рамките на Министерството на правосъдието със звено за международна семейна медиация (Връзката отваря нов прозорецCMFI). При всеки нов трансграничен проблем звеното предлага своята помощ за намеса преди, паралелно и/или след съдебното производство, като съпътстваща мярка. Сключените споразумения се внасят в съда на съответните държави след одобрение от адвокатите на страните.

Централният орган, сезиран от един от родителите с искане за международна семейна медиация, отправя предложение към другия родител. Процесът трябва да бъде доброволен: в процеса на международна семейна медиация не може да има принуда.

Като част от поверените му функции в областта на международната семейна медиация, специалното звено към централния орган упражнява дейността си безпристрастно по отношение на всеки родител, в условия на пълна поверителност.

Медиацията, проведена чрез звеното за международна семейна медиация на Министерството на правосъдието, е безплатна. Искането, заедно с документите относно текущите или приключените производства във Франция или в чужбина, трябва да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Искането може да бъде отправено и по електронната поща: Връзката отваря нов прозорецentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Линк към сайта на френското Министерство на правосъдието (звено за международна семейна медиация): Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/01/2017