Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Гибралтар

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Семейната медиация е доброволен процес. Съдилищата в Гибралтар насърчават медиацията в случаите, когато съществува реална възможност медиацията да помогне на страните да разрешат или смекчат различията помежду си. Съществуват различни правни специалисти, които са квалифицирани медиатори. Те могат да получат указания да посредничат при семейни спорове. Освен това, екипът по въпросите на семейството и децата в рамките на социалните служби също предприема медиация със страни, които са насочени към него от съдилищата. Няма законодателство относно семейната медиация.

Няма уебсайт, на който може да бъде намерен списък на семейните медиатори, нито такъв, който предоставя информация относно семейната медиация или медиацията по принцип.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/02/2021