Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Vahendus
  • Vahendamine piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendamine piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul - Gibraltar

Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Perelepitus on vabatahtlik. Gibraltari kohtud julgustavad lepitust kasutama juhtudel, kui on reaalne võimalus, et lepitamine aitab pooltel oma erimeelsused lahendada või neid vähendada. Mitmed õiguspraktikud on ka kvalifitseeritud lepitajad. Neid võib määrata perevaidlusi lepitama. Lisaks võtab sotsiaalteenistuste perekonna- ja lasteosakond ette selliste poolte lepitamise, kelle suunab nende juurde kohus. Perelepitust ei ole õigusaktides reguleeritud.

Ei ole veebisaiti perelepitajate nimekirjaga, samuti ei ole veebisaiti, mis annaks teavet perelepituse või vahenduse kohta üldiselt.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/02/2021