Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση - Λουξεµβούργο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Ρυθμίσεις

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση ρυθμίζεται από τον νόμο της 24ης Φεβρουαρίου 2012 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και από τον κανονισμό, της 25ης Ιουνίου 2012, για τον καθορισμό της διαδικασίας αναγνώρισης σχετικά με τα καθήκοντα του δικαστικού και οικογενειακού διαμεσολαβητή, το πρόγραμμα της ειδικής κατάρτισης διαμεσολάβησης και τη διεξαγωγή δωρεάν ενημερωτικής συνάντησης (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος A, αριθ. 37 της 5.3.2012, βλέπε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/02/24/n1/jo).

Το άρθρο 1251-1 παράγραφος 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει τους τομείς στους οποίους μπορεί το δικαστήριο να προτείνει στους διαδίκους τη διενέργεια «οικογενειακής διαμεσολάβησης». Πρόκειται για τους εξής τομείς:

- διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός, χωρισμός για ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της ρευστοποίησης και της διανομής των κοινών και των εξ αδιαιρέτου περιουσιακών στοιχείων.

- υποχρεώσεις διατροφής, συμβολής στα βάρη του γάμου, φροντίδας των τέκνων και άσκησης της γονικής μέριμνας.

Διαδικασία

Είναι δυνατόν να γίνει χρήση της συμβατικής διαμεσολάβησης ή της οικογενειακής δικαστικής διαμεσολάβησης. Η πρώτη μπορεί να κινηθεί μονομερώς και ανεξαρτήτως του θέματος, με την επιφύλαξη του 1251-22 παράγραφος 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, και εκτός οποιασδήποτε δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας. Οι κανόνες για την οργάνωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης καθορίζονται γραπτώς σε συμφωνία που υπογράφεται από τα μέρη και τον διαμεσολαβητή. Η συμβατική διαμεσολάβηση επιτρέπει στα μέρη να προσφύγουν είτε σε διαμεσολαβητή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε σε μη αναγνωρισμένο διαμεσολαβητή.

Όταν το δικαστήριο επιλαμβάνεται διαφοράς που υπάγεται σε έναν από τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1251-1 παράγραφος 2 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, μπορεί να προτείνει στα μέρη να προσέλθουν σε οικογενειακή διαμεσολάβηση. Διατάσσει δωρεάν ενημερωτική συνάντηση με αναγνωρισμένο διαμεσολαβητή ή με διαμεσολαβητή που δεν χρειάζεται να είναι εγκεκριμένος από τις αρχές του Λουξεμβούργου, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνει απαιτήσεις ισοδύναμες ή ουσιαστικά συγκρίσιμες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 1251-3 παράγραφος 1 εδάφιο 3 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οι επόμενες συνεδρίες κοστίζουν 57 ευρώ (το ποσό καθορίζεται με διάταγμα της κυβέρνησης). Το δικαστήριο καθορίζει τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ωστόσο, η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση για κάθε δικαστική οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται ύστερα από διαμεσολάβηση έχουν την ίδια ισχύ με τις δικαστικές αποφάσεις. Οι εν λόγω συμφωνίες διαμεσολάβησης, είτε συνάπτονται στο εξωτερικό είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι εκτελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η έγκριση της συμφωνίας, εν όλω ή εν μέρει, από τον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (tribunal d'arrondissement) της προσδίδει εκτελεστότητα. Όσον αφορά την οικογενειακή διαμεσολάβηση, το δικαστήριο ελέγχει αν η συμφωνία, πέρα από τη συμμόρφωσή της με τη δημόσια τάξη, αντιβαίνει στο συμφέρον των τέκνων, αν η διαφορά είναι δυνατόν να επιλυθεί με διαμεσολάβηση και αν ο διαμεσολαβητής ήταν αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατάλογος αναγνωρισμένων διαμεσολαβητών:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mj.public.lu/professions/mediation_en_matiere_civile_commerciale/Liste_des_mediateurs_agrees.pdf

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mj.public.lu/professions/mediation_en_matiere_civile_commerciale/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2019