Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Северна Ирландия

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Процедура за семейна медиация

Семейната медиация е изцяло доброволен процес и понастоящем в Северна Ирландия няма изискване да се обмисли решаване на спора чрез медиация, преди да се подаде молба до съда. Съдилищата обаче подкрепят този подход и насърчават използването му в подходящи случаи. Въпреки че процесът, който следва да се приложи, не е уреден в закона, по принцип съдилищата разрешават отлагане по дела, по които има вероятност въпросите да може да бъдат решени чрез медиация. Страните могат също така да подадат молба до съда за това на постигнато чрез медиация споразумение да бъде придадена изпълнителна сила, все едно то е било разпоредено от съда.

В някои случаи съществува публично финансиране. Агенцията за юридически услуги на Северна Ирландия е покривала разходите за някои производства по медиация от средствата за правна помощ, а Министерство на здравеопазването, социалните грижи и обществената безопасност понастоящем предоставя финансиране за досъдебна медиация по семейноправни спорове. Допълнителна информация може да бъде получена от уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСемейно подпомагане — Северна Ирландия.

Професия семеен медиатор

Обучението и акредитацията не са нормативно уредени от правителството. Професията е саморегулираща се и изискванията за квалификация и опит са различни в зависимост от свързаните професионални организации. Допълнителна информация може да бъде получена от уебсайтовете на доставчиците на такива услуги и информационната брошура относно алтернативите на съдебното решаване на спорове в Северна Ирландия, която е на разположение на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецNI Direct.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/02/2021