Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familiemægling på tværs af grænser - Nordirland

På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Procedure for familiemægling

Familiemægling er en fuldkommen frivillig proces, og i øjeblikket findes der i Nordirland ingen krav om, at man skal overveje at bilægge en tvist ved mægling, inden man indgiver en stævning til retten. Domstolene støtter dog og tilskynder til brugen af mægling i relevante tilfælde. Selv om den procedure, der skal anvendes, ikke er fastsat ved lov, vil domstolene sandsynligvis give tilladelse til at udsætte sager, hvor det viser sig, at de kan løses ved mægling. Parterne kan også anmode retten om at få en mæglingsaftale gjort eksigibel, som om det var en kendelse afsagt af retten.

I nogle tilfælde er der adgang til offentlig støtte. Legal Services Agency Northern Ireland (agenturet for retshjælp) har i nogle tilfælde afholdt udgifterne til mægling fra retshjælpsfonde, og Department of Health, Social Services and Public Safety (ministeriet for sundhed, sociale tjenesteydelser og offentlig sikkerhed) yder i øjeblikket støtte til mægling i familietvister forud for retssager. Yderligere oplysninger kan fås på webstedet for Link åbner i nyt vindueFamily Support Northern Ireland.

Erhvervet som familiemægler

Uddannelse og akkreditering reguleres ikke af staten. Erhvervet er selvregulerende, og kravene til kvalifikationer og erfaring er forskellige i de enkelte faglige organisationer. Der kan indhentes yderligere oplysninger fra udbydernes websteder og i informationshæftet Alternatives to Court in Northern Ireland, som findes på webstedet Link åbner i nyt vindueNI Direct .


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/02/2021