Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Vahendus
  • Vahendamine piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendamine piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul - Põhja-Iirimaa

Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Perelepitus

Perelepitus on täiesti vabatahtlik ja praegu ei ole Põhja-Iirimaal kohustuslik kaaluda enne kohtule taotluse esitamist vaidluse lahendamiseks lepituse kasutamist. Siiski toetavad kohtud lepitusmenetlust ja julgustavad seda asjakohastel juhtudel kasutama. Kuigi kohaldatav menetlus ei ole seadusega kindlaks määratud, on kohtud tõenäoliselt peatamisega nõus, kui näib, et probleeme on võimalik lahendada lepituse teel. Pooled võivad kohtult taotleda ka lepitusmenetluse teel saavutatud kokkuleppe tunnistamist täitmisele pööratavaks nii, nagu see oleks kohtu korraldus.

Mõnel juhul on võimalik rahastamine riiklikest vahenditest. Põhja-Iirimaa õigusteenuste amet (Legal Services Agency Northern Ireland) on kohati lepitusmenetluse kulusid tasunud õigusabifondidest ning praegu rahastab perekonnavaidlustes kohtueelset lepitust tervise-, sotsiaalteenuste ja avaliku ohutuse ministeerium (Department of Health, Social Services and Public Safety). Lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa peretoe veebisaidilt.

Perelepitaja elukutse

Koolitus ja akrediteerimine ei ole valitsuse poolt reguleeritud. Kutseala on isereguleeruv ning kvalifikatsiooni- ja kogemusnõuded on seotud kutseorganisatsioonide lõikes erinevad. Lisateavet saab teenusepakkujate veebisaitidelt ja Põhja-Iirimaal kohtu alternatiive käsitlevast brošüürist, mis on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenNI Direct’i veebisaidil.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/02/2021