Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Холандия

При медиацията страните намират решение на спора заедно, под ръководството на независим медиатор. Тя се използва главно в областта на гражданското и публичното право. Този тип извънсъдебно разрешаване на спорове има много предимства: често спорът се решава по-бързо, отколкото ако се стигне до съда, като освен това медиацията обикновено е по-евтина и спомага за запазване на отношенията между страните, тъй като те доброволно се опитват да намерят решение.

Федерация на медиаторите в Нидерландия (Mediatorsfederatie Nederland)

В Нидерландия съществуват различни регистри на медиатори. Връзката отваря нов прозорецФедерацията на медиаторите в Нидерладия (MfN) води Връзката отваря нов прозорецРегистъра на медиаторите (Register van Mediators) (по-рано наричан регистър NMI). MfN е федерация, представляваща най-големите сдружения на медиатори в Нидерландия. В регистъра на MfN са включени само медиатори, които отговарят на внимателно подбрани стандарти за качество. Нидерландското правителство използва стандартите на MfN като основа за регистъра на медиаторите, които работят по системата за правна помощ (Връзката отваря нов прозорецрегистър на Съвета за правна помощ — Raad voor Rechtsbijstand). Сайтът на MfN съдържа също така независима информация за медиацията и медиаторите в Нидерландия.

Международен регистър ADR

Има и Връзката отваря нов прозорецмеждународен регистър ADR (за алтернативно решаване на спорове), в който можете да търсите медиатори и да намерите информация по въпроси, свързани с медиацията.

Информация относно медиацията

Нидерландия въведе и инициатива, наречена Връзката отваря нов прозорецMediation naast rechtspraak (Медиация, паралелно със съдебното производство). Тя позволява на районния или апелативния съд, който разглежда делото, да уведоми страните за възможността да използват медиация. Освен това съдилищата могат да насочват страните по семейни дела към процедура за проучване на упражняването на родителските права (ouderschapsonderzoek), при която се използва и медиация с цел намиране на възможно решение на проблема.

Сред другите органи, предоставящи информация относно медиацията, са Връзката отваря нов прозорецГишето за помощ по правни въпроси (Het Juridisch Loket) и Връзката отваря нов прозорецСъветът по правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand).

При определени обстоятелства разходите за медиацията може да бъдат възстановени изцяло или частично. Щракнете Връзката отваря нов прозорецтук за допълнителна информация относно субсидираната медиация.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерация на медиаторите в Нидерландия

Връзката отваря нов прозорецМеждународен регистър ADR

Връзката отваря нов прозорецМедиация, паралелно със съдебното производство

Връзката отваря нов прозорецГише за помощ по правни въпроси

Връзката отваря нов прозорецПравна помощ

Връзката отваря нов прозорецСъвета за правна помощ


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/05/2020