Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Швеция

Семейна медиация

Основен принцип на шведското право е, че решенията, основани на постигнато съгласие (консенсусни решения), са най-добри за детето. Поради това правилата са формулирани по такъв начин, че първо трябва да се направи опит родителите да бъдат убедени да постигнат споразумение по въпросите, засягащи техните деца.

С кого да се осъществи контакт

Социалните служби носят специална отговорност и трябва, наред с други неща, да предлагат на родителите процедурата по помирение (samarbetssamtal). С процеса по съгласуване се цели да се помогне на родителите да постигнат споразумение; вж. допълнителна информация за процеса на Връзката отваря нов прозорецпомирението. Ако родителите са съгласни, тяхното консенсусно решение може да бъде включено в споразумение, което се одобрява от социалните служби. Съдилищата също носят отговорност първо да се опитат да постигнат консенсусно споразумение между родителите. Ако този опит е неуспешен, съдът може да разпореди процес на помирение или медиация (medling).

В коя област е допустимо или най-често се прибягва до медиация?

Семейната медиация при дела пред съда е предназначена да се използва, когато например процесът на помирение не е дал резултат, но все още се смята, че има възможност родителите да се споразумеят по въпроси, засягащи техните деца.

Има ли специални правила, които да се следват?

Съдът решава кой да бъде назначен за медиатор. Решението, с което се назначава медиация, само по себе си не изисква съгласието на страните, но за медиатора може да е трудно да изпълни своята задача, ако даден родител активно се противопоставя на назначаването на медиатор. След консултация със съда, медиаторът решава как да бъде организирана медиацията. Няма кодекс на поведение или подобен на него текст за медиаторите.

Информация и обучение

Няма национална организация за обучение на медиатори.

Колко струва медиацията?

Медиаторите имат право на разумно възнаграждение за покриване на техния труд, време и разноски. Това възнаграждение се заплаща от държавата.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 25/01/2017