Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Словения

Медиацията в Словения се урежда от Връзката отваря нов прозорецЗакона за медиацията по граждански и търговски дела (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah; Uradni list RS (Официален вестник на Република Словения); Официален вестник на Република Словения бр. 56/08), който по силата на своя член 2, алинея 1 се прилага за медиацията по семейни въпроси във връзка с искове, по които страните могат свободно да се договарят и да уреждат. Освен това Връзката отваря нов прозорецЗаконът за алтернативното разрешаване на съдебни спорове (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov; Официален вестник на Република Словения бр. 97/09 и 40/12), в който се предвижда, че съдът трябва да позволи медиацията между страните по правни спорове, също се прилага към семейните отношения.

Член 22, алинея 1 от Закона за алтернативното разрешаване на съдебни спорове предвижда, че медиацията по спорове, произтичащи от отношенията между родители и деца, е безплатна, тъй като възнаграждението на медиатора и пътните му разходи се поемат изцяло от съда, а не от страните. Това важи и за случаите, когато заедно със спора, произтичащ от отношенията между родители и деца, чрез медиацията се решават и имуществените отношения между съпрузите.

Съгласно член 2 от Връзката отваря нов прозорецПравилата за медиаторите в програмите на съдилищата (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč; Официален вестник на Република Словения бр. 22/10 и 35/13), съдът, който поддържа списъка на медиаторите съгласно Закона за алтернативното разрешаване на съдебни спорове, определя в съответствие с нуждите на програмата максималния брой медиатори, който може да бъде включен в списъка за всяка предметна област. За медиацията по семейни въпроси във връзка с броя на медиаторите в списъка съдът трябва да вземе предвид факта, че медиацията по спорове, произтичащи от отношенията между родители и деца, може да се провежда от двама медиатори, единият от които е положил държавния изпит по право, а другият притежава експертни познания и опит в областта на психологията или друга подобна област.

Словенските закони не съдържат други разпоредби относно медиацията по семейни въпроси. С новия Семеен кодекс медиацията по семейни въпроси следва да се уреди по-подробно.

Списъците на медиаторите по области и по отделните съдилища може да бъде намерен на уебсайта на съответните съдилища, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието, което поддържа Централния регистър на медиаторите в програмите на съдилищата съгласно Закона за алтернативното разрешаване на съдебни спорове.

Интернет връзки по темата:

Връзката отваря нов прозорецОбща информация относно медиацията (не разполагаме с отделна връзка за семейната медиация)

Връзката отваря нов прозорецЦентрален регистър на медиаторите


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/03/2018