Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familiemægling på tværs af grænser - Slovenien

Mægling i Slovenien reguleres af Link åbner i nyt vinduelov om mægling i civil- og handelsretlige sager (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah – ZMCGZ, Uradni list RS (Sloveniens lovtidende) nr. 56/08) og anvendes i henhold til lovens artikel 2, stk. 1, i familieretlige sager i forbindelse med tvister, som parterne selv kan bilægge. Link åbner i nyt vindueLoven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS, Uradni list RS nr. 97/09 og 40/12 – ZUJF)) finder anvendelse på familieforhold, og det bestemmes i denne lov, at retten skal lade parterne anvende mægling i en retstvist.

I artikel 22, stk. 1, i ZARSS er det fastsat, at mægling i tvister, der udspringer af forholdet mellem forældre og børn, er gratis, da mæglerens salær og rejseomkostninger fuldt ud afholdes af retten – ikke af parterne. Dette gælder ligeledes, hvis mæglingen ud over forholdet mellem forældre og børn vedrører formueforholdet mellem forældrene.

Det fremgår af artikel 2 i Link åbner i nyt vinduereglerne om mæglere inden for retsplejen (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Uradni list RS nr. 22/10 og 35/13), at den domstol, der forvalter listen over mæglere efter reglerne i ZARSS, ud fra en behovsvurdering fastsætter det maksimale antal mæglere, der kan opføres på listen for et bestemt område. I forbindelse med familieretlig mægling skal domstolen ved fastsættelsen af antallet af mæglere på listen tage hensyn til, at mægling i tvister, der udspringer af forholdet mellem forældre og børn, kan forestås af to mæglere, dvs. en mægler, som har bestået advokateksamen, og en mægler, der har særligt kendskab til psykologi eller et andet tilsvarende område.

Den slovenske lovgivning indeholder ikke andre regler om mægling i familieretlige sager. I den nye familielov fastsættes nærmere bestemmelser om mægling på dette område.

Listen over mæglere for de enkelte områder og domstole er tilgængelig på de enkelte domstoles websted og på justitsministeriets websted, idet ministeriet fører et centralt register over mæglere, som deltager i retsplejen efter reglerne i de i ZARSS.

Relaterede weblinks:

Link åbner i nyt vindueGenerelle oplysninger om mægling (der er ikke et særskilt link for familiemægling)

Link åbner i nyt vindueCentralt mæglingsregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/03/2018