Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Internationale gezinsbemiddeling - Slovenië

In Slovenië is mediation geregeld door de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet inzake mediation in burgerlijke en handelszaken (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, hierna te noemen de “ZMCGZ”, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/08). Overeenkomstig artikel 2, lid 1, is deze wet eveneens van toepassing op gezinsmediation in geval van verzoeken die de partijen vrij kunnen doen gelden en waarover zij een schikking kunnen treffen. De De link wordt in een nieuw venster geopend.wet inzake alternatieve beslechting van gerechtelijke geschillen [Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, hierna te noemen de “ZARSS”, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 97/09 en 40/12 – de wet inzake het evenwicht van de rijksbegroting (Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZUJF)], die bepaalt dat de rechtbanken de partijen bij een gerechtelijk geschil dienen toe te staan om gebruik te maken van mediation, is eveneens van toepassing op familiebanden.

Artikel 22, lid 1, van de ZARSS bepaalt dat mediation in geschillen die voortkomen uit relaties tussen ouders en kinderen volledig kosteloos is, daar de rechtbank de gehele vergoeding van de mediator en zijn reiskosten betaalt voor de partijen. Hetzelfde geldt als geschillen inzake huwelijksvermogensstelsels tussen echtgenoten tegelijkertijd worden beslecht door middel van mediation als geschillen die voortkomen uit de relaties tussen ouders en kinderen.

Krachtens artikel 2 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.regeling inzake mediators in de programma's van de rechtbanken (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 22/10 en 35/13) stelt de rechtbank die de lijst met mediators bewaart, in overeenstemming met de ZARSS en afhankelijk van het programma, het maximumaantal mediators vast dat kan worden ingeschreven in de verschillende domeinen op de lijst. Voor gezinsmediation en wat betreft het aantal mediators dat is ingeschreven op de lijst, dient de rechtbank rekening te houden met het feit dat mediation in geschillen die voortkomen uit de relaties tussen ouders en kinderen onder leiding kan staan van twee mediators: een van hen dient te zijn geslaagd voor het nationaal rechtsexamen en de ander dient gespecialiseerde kennis en ervaring in de psychologie of een vergelijkbaar vakgebied te hebben.

De wetgeving bevat geen andere bepalingen op het gebied van gezinsmediation. Het nieuwe familiewetboek dient gezinsmediation nader te omschrijven.

De lijsten met mediators per gebied en per rechtbank worden op de website van de verschillende rechtbanken gepubliceerd, evenals op de website van het ministerie van Justitie, dat het Centrale register van mediators in de programma's van rechtbanken bijhoudt in overeenstemming met de ZARSS.

Links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over mediation (er bestaat geen link die uitsluitend is gewijd aan gezinsmediation)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal register van mediators


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 23/03/2018