Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Австрия

При семейни дела в Австрия съдът се стреми да постигне уреждане на спора по взаимно съгласие. За тази цел той може да разпореди и първоначална сесия по медиация или да препоръча медиация (член 107, алинея 3, точка 2 от Закона за безспорното (охранително) производство, Außerstreitgesetz). Двунационалните екипи от медиатори отговорят на представите за семейна медиация в Австрия, но трябва да бъдат формирани на ad hoc основа с помощта на Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium für Justiz) в ролята му на централен орган и тази на частни сдружения за медиация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/10/2019