Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Belgien

Denna typ av medling regleras av lagen av den 21 februari 2005. Familjerådgivning kan som all annan medling ske inom ramen för ett rättsligt förfarande (rättslig medling) eller utanför ett sådant förfarande (frivillig medling).

Medling som inleds på begäran av en av parterna eller som föreslagits av domaren måste godkännas av alla parter.

Parterna ska komma överens om valet av en medlare (art. 1734.1 i processlagen) som kan vara godkänd av den federala medlingsnämnden. Varje part kan avsluta medlingen (art. 1729 i processlagen). Medlingen kan omfatta hela eller enbart delar av tvisten (art. 1735 §2 i processlagen).

I alla frågor som rör familjemål ska registratorn informera parterna om möjligheterna till medling och ge dem all information som behövs (art. 1253ter/1 i processlagen). Vid äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring kan domaren besluta att förfarandet ska skjutas upp under en period på högst en månad för att parterna ska kunna informera sig om medlingen (art. 1255 §6.2 i processlagen). De enheter inom distriktsdomstolens familjeavdelning som handhar uppgörelser i godo utgår i sitt arbete från förlikningsbegreppet (art. 731 i processlagen): Domarna försöker uppnå en förlikning mellan parterna även om de inte dömer i själva målet. Enligt processlagen får domare inte vara medlare.

Medlingen ska vara konfidentiell och medlaren har tystnadsplikt (art. 1728, §1 i processlagen).

Medlingsförfarandet består av tre delar:

- domaren utser en medlare,

- domaren senarelägger målet till en senare tidpunkt och fastställer vilket förskott som ska betalas,

- medlingens resultat: om medlingen lyckas ska avtalsvillkoren skriftligen formuleras i ett dokument (medlingsöverenskommelse), som officiellt kan godkännas av domaren. Om medlingen inte lyckas kan parterna inleda (eller fortsätta) det rättsliga förfarandet eller tillsammans begära att en ny medlare ska utses.

Arvoden, kostnader och även betalningsvillkor ska avtalas på förhand mellan parterna och medlaren.

Länk till en nationell webbsida för medlare i familjemål: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Länk till en nationell hemsida för information om familjerådgivning eller medling i allmänhet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Länk till den nationella lagstiftningen för medling i familjemål: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 17/01/2017