Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Чешка република

В Чешката република медиацията се урежда от Закон № 202/2012 за медиацията („Законът“), който влезе в сила на 1 септември 2012 г. и с който се транспонира Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

Законът урежда правния режим на медиацията по гражданскоправни въпроси, включително по семейноправни въпроси. За да бъде включен в регистъра на медиаторите и да получи разрешение за работа като медиатор в съответствие със Закона, всеки медиатор трябва да положи специализиран изпит.

Когато е уместно и целесъобразно, съдът може да разпореди на страните да се срещнат с регистриран медиатор за максимален период от три часа и същевременно да спре производството. Ако страна откаже да присъства на такава среща с медиатор без основателна причина, съдът може да я санкционира, като откаже да ѝ присъди — в отклонение от обичайната практика — възстановяване на всички или на част от разноските по производството, в случай че страната спечели делото.

Връзка към чешки уебсайт, който съдържа списък на регистрирани медиатори в областта на семейното право:

Връзката отваря нов прозорецhttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Връзка към чешки уебсайт, който съдържа информация относно процедурата по медиация по семейноправни въпроси или относно медиацията като цяло:

Не съществува такъв уебсайт.

Връзки към уебсайтове, които предоставят достъп до чешкото законодателство, уреждащо медиацията по семейноправни въпроси:

Връзката отваря нов прозорецhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (текст на Закона на английски език)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 25/03/2020