Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Tjeckien

I Tjeckien regleras medling i lag nr 202/2012 om medling (nedan kallad lagen), vilken trädde i kraft den 1 september 2012 och som genomför direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område.

I lagen fastställs den rättsliga ramen för medling på privaträttens område (inbegripet familjemål). För att upptas i förteckningen över medlare och beviljas tillstånd att arbeta som medlare i enlighet med lagen måste en medlare få godkänt på ett specialistprov.

Om det är lämpligt får en domstol förordna parterna att träffa en registrerad medlare i högst tre timmar och samtidigt vilandeförklara målet. Om en part utan skälig anledning vägrar att delta i ett sådant möte med en medlare får domstolen bestraffa detta genom att vägra (i motsats till vad som är gängse) att tillerkänna denne en del av eller hela rättegångskostnaden om parten vinner målet.

Länk till en tjeckisk webbplats med en förteckning över registrerade medlare som arbetar med familjemål:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Länk till en tjeckisk webbplats med information om medlingsförfaranden i familjemål eller allmän information om medling:

Någon sådan webbplats finns inte.

Länk till webbplatser som ger tillgång till tjeckisk lagstiftning angående medling i familjemål:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (lagtexten på engelska)


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 25/03/2020