Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Malta

Lagstiftning som reglerar medling

Tillämplig lagstiftning i Malta är kapitel 474, nämligen Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om medling.

Vad är medling?

Om ett par tvistar med varandra i familjefrågor kan de begära hjälp från en medlare att nå en överenskommelse i godo utan ett formellt domstolsförfarande. Enligt maltesisk lagstiftning är medling ett obligatoriskt steg som paret måste gå igenom innan de kan inleda ett skilsmässoförfarande vid tvistemålsdomstolen (Civil Court [Family Section]).

Vem är medlaren och vilken roll har denne?

Medlarens roll är att hjälpa parterna att nå en överenskommelse i godo. Medlaren är en opartisk och oberoende person som utses av domstolen. I vissa fall väljer parterna själva en medlare mot en avgift. Alla medlare har de yrkeskunskaper som krävs för att agera som medlare. De flesta av dem är även familjerådgivare, socialarbetare eller jurister.

En medlare får aldrig vittna inför domstol om vad som sagts under medlingen i det fall parterna går vidare till domstol.

Vem kan ansöka om medling?

Medling kan användas i följande fall:

  • För separation eller skilsmässa (för skilsmässa ska parterna ha levt åtskilda i minst fyra år).
  • För underhåll från maken eller makan.
  • För att reglera frågor i samband med att ett barn föds utom äktenskapet, till exempel omsorg och vårdnad, rätt till umgänge och underhåll.
  • För att ändra ett avtal om separation eller skilsmässa.
  • För att ändra ett avtal som reglerar omsorg och vårdnad av barn, rätt till umgänge eller underhåll.

Det krävs inte att parterna är gifta för att de ska få ansöka om medling.

Hur inleds medlingen och vad består den av?

För att få tillgång till medling ska de intresserade parterna inge en skrivelse adresserad till domstolsregistratorn och ansöka om tillstånd att inleda medlingen. Skrivelsen ska innehålla båda parternas namn och adresser och i vart fall id-kortsnumret till den person som inger skrivelsen. Skrivelsen behöver inte vara undertecknad av en jurist för att vara giltig. Skrivelsen lämnas till familjedomstolens kansli och förfarandet är helt kostnadsfritt.

Medling kan även inledas genom ett meddelande. Detta förfarande används emellertid när båda de berörda parterna redan är överens om de flesta juridiska aspekterna. Meddelandet innehåller samma uppgifter som en skrivelse, med skillnaden att parterna även inger ett avtal som upprättats av deras juridiska ombud eller gemensamma notarie. Meddelandet ska vara undertecknat av båda parterna tillsammans med deras notarie, eller båda deras juridiska ombud och deras notarie.

När en skrivelse eller ett meddelande inges utses en medlare från en förteckning som upprättats av domstolen. Medlaren kan även väljas privat av parterna själva efter överenskommelse. Medlaren kallar parterna via post att inställa sig i domstolen ett visst datum. Mötena hålls i ett privat rum endast med medlaren, och om parterna önskar, med deras juridiska ombud. Medling kräver inte att ett juridiskt ombud är närvarande.

Tillsammans med parterna undersöker medlaren möjligheten att förlikas. Om medlaren anser att det finns hopp för parets äktenskap eller förhållande kan han skicka dem på familjerådgivning och lägga medlingen på is. Om parterna anser att deras äktenskap eller förhållande inte längre fungerar ska medlaren försöka hjälpa dem att nå en överenskommelse beträffande deras barn och tillgångar.

Om parterna lyckas få till stånd en överenskommelse utformar och läser medlaren upp ett avtal. Om parterna är nöjda med avtalets innehåll inger medlaren formellt avtalet till domstolskansliet så att det kan granskas av en domare. Om domaren godkänner avtalet kan parterna vända sig till en notarie som offentliggör avtalet och ger det officiell status.

Om parterna inte kommer överens avslutas medlingen och parterna är fria att inleda ett domstolsförfarande. Domstolsförfarandet ska inledas vid tvistemålsdomstolen (Civil Court [Family Section]) inom två månader efter det att medlingen avslutas. Om parterna inte inleder förfarandet inom denna tidsperiod måste paret genomgå medlingsförfarandet på nytt.

Vad gäller om en av parterna är bosatt utomlands?

En gränsöverskridande tvist föreligger när minst en av parterna har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Malta och den andra parten har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat den dag som

  • parterna kommer överens om att använda medling efter det att tvisten har uppkommit,
  • medling beslutas av domstol,
  • en skyldighet att använda medling uppkommer enligt nationell lagstiftning, eller
  • i fall där en dom eller ett beslut har meddelats av domstol, från den dag då denna dom eller detta beslut meddelades.

I ett sådant fall ska den person som är bosatt eller har sin hemvist utomlands antingen resa till Malta eller ge en fullmakt till sitt juridiska ombud i Malta att företräda honom eller henne. Därefter reser han eller hon endast till Malta för att underteckna avtalet om separation. Å andra sidan, om personer som har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Malta inte vet var deras partner vistas (exempelvis om dessa har lämnat Malta eller övergivit sin partner) ska de inge en skrivelse där detta faktum avges under ed. Medlingen avslutas då omedelbart och ett domstolsförfarande inleds av denna person mot den som är frånvarande. Den frånvarande personen företräds av ett ombud som utses av domstolen.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 11/01/2018