Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Трансгранична семейна медиация - Холандия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Медиация се разрешава при всички случаи и се прилага най-вече по гражданскоправни и публичноправни въпроси. Медиацията се провежда на доброволна основа. В Нидерландия е в ход подготовка на законодателни актове, в които се включват мерки за насърчаване на качеството.

В Нидерландия съществуват различни регистри на медиаторите. MfN е федерацията на най-големите сдружения на медиаторите и води значителен регистър на медиаторите. В регистъра на MfN се допускат само медиатори, които отговарят на внимателно подбрани критерии за качество. Приет е например кодекс за поведение за медиаторите. На уебсайта на MfN е поместена независима информация за медиацията и за медиаторите в Нидерландия.

Вторият регистър е международният регистър на ADR. Уебсайтът на този регистър улеснява намирането на медиатори и включва информация по свързани с медиацията теми.

В Нидерландия съществува също така „инициативата за медиация в правната система“ Това означава, че окръжният съд или апелативният съд, където е в ход производство по дело, уведомява участващите страни за възможността да изберат процедурата по медиация. Апелативният съд може да насочи страните така също към „консултиране на родители“, в рамките на което може да се потърси евентуално разрешаване на проблема чрез медиация.

Други органи, от които може да бъде получена информация за медиацията, са Juridisch Loket (Служба за правна информация и съдействие) и Raad voor de Rechtsbijstand (Съвет за правна помощ).

При определени обстоятелства разходите за медиацията може да бъдат възстановени изцяло или частично.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nmi-mediation.nl

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.adr-register.com/nl

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.juridisch.nl

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtsbijstand.nl


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/11/2019