Διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση - Κάτω Χώρες

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης επιτρέπεται πάντα και εφαρμόζεται κυρίως στο πλαίσιο του αστικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου. Η συμμετοχή στη διαμεσολάβηση είναι οικειοθελής. Στις Κάτω Χώρες εκπονείται νομοθεσία με την οποία θα βελτιωθεί και η ποιότητα των διατάξεων για τη διαμεσολάβηση.

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν διάφορα μητρώα διαμεσολαβητών. Οι μεγαλύτερες ενώσεις διαμεσολαβητών ανήκουν στην ομοσπονδία MfN, που διαχειρίζεται ένα σημαντικό μητρώο διαμεσολαβητών. Στο μητρώο της MfN εγγράφονται μόνο οι διαμεσολαβητές οι οποίοι πληρούν προσεκτικά ελεγμένα ποιοτικά κριτήρια. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές. Στον δικτυακό τόπο της MfN θα βρείτε επίσης ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές στις Κάτω Χώρες.

Ένα δεύτερο μητρώο είναι το διεθνές μητρώο ADR. Ο δικτυακό τόπο αυτού του μητρώου επιτρέπει την αναζήτηση διαμεσολαβητών και παρέχει πληροφορίες για θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Στις Κάτω Χώρες υπάρχεις επίσης η πρωτοβουλία διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος («Mediation in de rechtspraak») Αυτό σημαίνει ότι το πρωτοδικείο ή το εφετείο που έχει επιληφθεί μιας υπόθεσης προτείνει στους διαδίκους την επιλογή της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, το εφετείο μπορεί να προτείνει στους διαδίκους να καταφύγουν σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί επίσης να επιτευχθεί λύση μέσω διαμεσολάβησης.

Άλλα όργανα τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση είναι η Juridisch Loket (κέντρο παροχής νομικών πληροφοριών) και Rechtsbijstand ( συμβούλιο νομικής συνδρομής).

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η (μερική) επιστροφή των εξόδων διαμεσολάβησης.

Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nmi-mediation.nl/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.adr-register.com/nl

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.juridisch.nl/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rechtsbijstand.nl/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2018