Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny

Dítě může potřebovat novou rodinu buď proto, že jde o sirotka, nebo protože se jeho rodiče jeví jako nezpůsobilí k výkonu péče o něj. Pojem „pěstounská rodina“ může být v jednotlivých zemích EU definován různě.


Jakýkoliv druh umístění dítěte do náhradní rodinné péče s jednou nebo více fyzickými osobami nebo do ústavní péče – sirotčince nebo dětského domova – v jiné zemi EU spadá do působnosti Odkaz se otevře v novém okně.nařízení Brusel IIa.

Soud nebo orgán, který zvažuje umístit dítě do pěstounské rodiny nebo ústavní péče v jiné zemi EU, musí před tím, než umístění nařídí, konzultovat orgány této země. Nařízení odkazuje na vnitrostátní právní předpisy pro určení, jaké druhy konzultací jsou nutné:

  • Pokud se ve státě, ve kterém má být dítě umístěno, pro vnitrostátní případy umístění dětí vyžaduje zásah orgánu veřejné moci, pak je v případě přeshraničního umístění třeba získat souhlas orgánů přijímajícího státu ještě před tím, než je umístění nařízeno.
  • Pokud se ve státě, ve kterém má být dítě umístěno, pro vnitrostátní případy umístění dětí nevyžaduje žádný zásah orgánu veřejné moci, pak se jeho příslušné orgány o umístění pouze uvědomí.

Pojem „pěstounská rodina“ vymezují vnitrostátní právní předpisy jednotlivých zemí EU nejednotně, zejména zda zahrnuje příbuzné či nikoli.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 15/04/2020

Přeshraniční umístění dítěte, včetně umístění do pěstounské rodiny - Česká republika


1 Stanoví vaše vnitrostátní právo povinnost předchozí konzultace a získání souhlasu před přeshraničním umístěním dítěte? Uveďte prosím možné výjimky.

V praxi je třeba, aby Ústřední orgán zjistil možnosti umístění dítěte od místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

2 Pokud jsou předchozí konzultace a souhlas vyžadovány, na který orgán je třeba se obrátit, tj. který orgán uděluje souhlas?

Souhlas uděluje Ústřední orgán po konzultaci s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas je udělován neformálně – písemné vyjádření ústředního orgánu.

3 Popište prosím stručně, jak postup konzultace a získání souhlasu probíhá (včetně požadovaných dokumentů, lhůt, podmínek tohoto postupu a dalších důležitých údajů).

Ústřední orgán kontaktuje místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (orgán obce s rozšířenou působností), který zjistí, zda a kam by mohlo být dítě umístěno (zjištění volných kapacit pěstounů, volných kapacit ústavních zařízení).

4 Jak vymezují právní předpisy vašeho členského státu „pěstounskou rodinu“?

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů, může být dítě soudem svěřeno do osobní péče poručníkovi (v případě, že rodiče jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti, jejich rodičovská odpovědnost je omezena nebo nežije žádný z rodičů) nebo pěstounovi nebo může být svěřeno do péče „jiné osoby“. Pěstoun i poručník jsou oprávněni k výplatě přesně určených sociálních dávek. „Jiná osoba“ na tyto dávky nemá nárok.

Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat. Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud.

Nelze-li dítě svěřit do žádné z těchto forem péče, může soud nařídit ústavní výchovu dítěte.

5 Zahrnuje pojem „pěstounská rodina“ také příbuzné? Pokud ano, které?

Ano, značná část pěstounů v České republice jsou příbuznými dítěte. Stupeň příbuzenství či jiná omezení nejsou v českém právu pro účely pěstounské péče nijak vymezeny.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/03/2021