Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Skilsmässa - England och Wales

På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Antingen mannen eller hustrun måste göra en skriftlig ansökan (petition) till domstol. Ansökningar om äktenskapsskillnad handläggs av familjedomstolen (Family Court) och makarna måste vända sig till den för att få äktenskapsskillnad. Sökanden måste visa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet och lägga fram bevis för en av de fem omständigheter som anges nedan.

Ansökan om äktenskapsskillnad kan inte göras innan minst ett år har förflutit sedan dagen för giftermålet. Dock kan bevisning från denna ettårsperiod användas för att visa att djup och varaktig söndring föreligger.

Sedan mars 2014 har samkönade par rätt att ingå äktenskap i England och Wales. Samma regler gäller vid äktenskapsskillnad oavsett om det gifta paret är av olika eller samma kön.

Sedan 2005 har det även varit möjligt för samkönade par i Storbritannien att ingå registrerat partnerskap. Om varaktig söndring inträffar i ett sådant partnerskap kan parterna ansöka om upplösning av partnerskapet eller separation. I detta fall används samma förfarande som vid äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap. Mer information hittar du på Länken öppnas i ett nytt fönsterden brittiska regeringens webbplats.

I ett samkönat äktenskap kallas parterna husband och husband (om det rör sig om två män) eller wife och wife (om det rör sig om två kvinnor).

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Den enda grunden för äktenskapsskillnad är djup och varaktig söndring i äktenskapet. För att visa att djup och varaktig söndring föreligger är det nödvändigt att lägga fram bevis för en eller flera omständigheter. De fem omständigheter som kan anföras är följande:

 • Den andra maken har begått äktenskapsbrott med en person av motsatt kön och sökanden finner det outhärdligt att leva med honom eller henne.
 • Oacceptabelt uppförande (unreasonable behaviour), vilket innebär att den andra maken har uppfört sig på ett sådant sätt att sökanden inte rimligen kan förväntas fortsätta att leva med honom eller henne.
 • Övergivande, vilket innebär att den andra maken har lämnat sökanden två år före ansökan om äktenskapsskillnad.
 • Makarna har separerat två år före ansökan om äktenskapsskillnad (den andra makens samtycke krävs).
 • Makarna har separerat fem år före ansökan om äktenskapsskillnad (den andra makens samtycke krävs inte).

Domstolen måste så långt möjligt undersöka sökandens (kärandens) påståenden och alla påståenden från den andra maken (svaranden). Om domstolen är övertygad om att djup och varaktig söndring föreligger i äktenskapet meddelas en dom om äktenskapsskillnad av familjedomstolens domare.

Först utfärdas en dom om provisorisk äktenskapsskillnad (decree nisi). Efter sex veckor kan ansökan lämnas in om slutgiltig äktenskapsskillnad (decree absolute). Förutom om det föreligger exceptionella omständigheter finns ingen tidsgräns för ansökan om slutgiltig dom.

Om ansökan om slutgiltig äktenskapsskillnad lämnas in senare än 12 månader efter domen om provisorisk äktenskapsskillnad, måste sökanden dock lämna in en skriftlig förklaring där han eller hon anger

 • skälen till förseningen,
 • huruvida makarna har levt tillsammans efter det att domen om provisorisk äktenskapsskillnad meddelades och, i så fall, mellan vilka datum, och
 • om det är hustrun som ansöker, huruvida hon har fött barn efter det att domen om provisorisk äktenskapsskillnad meddelades och, i så fall, en redogörelse för relevanta omständigheter och huruvida det är eller kan vara mannens barn.

Familjedomstolens domare får kräva att sökanden lämnar in en edsvuren utsaga där vederbörande intygar den förklaring han eller hon har gett och får meddela det beslut beträffande ansökan som den anser är lämpligt.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Parterna har rätt att gifta om sig (eller ingå ett registrerat partnerskap) om de så önskar. Vardera maken kan antingen behålla det efternamn som de övertagit då de gifte sig eller återta ett efternamn som de burit som ogifta.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Domstolen får när den meddelar dom om äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad, eller senare, besluta att egendom ska överföras från den ena maken till den andra, eller till ett barn i familjen, eller till en annan person till förmån för ett barn i familjen.

Domstolen har också befogenhet att besluta om fortlöpande betalningar, försäljning av egendom, pensionsbetalningar, betalning av engångsbelopp etc. Domstolarna kan själva bestämma vilka beslut som ska fattas i varje enskilt fall med hänsyn till de särskilda omständigheterna.

När domstolen fattar beslut måste den beakta välbefinnandet för eventuella barn i familjen under 18 år samt följande omständigheter:

 • Inkomster, inkomstmöjligheter, egendom och andra ekonomiska tillgångar som respektive make har eller troligen kommer att få inom en förutsebar framtid.
 • Hur respektive make bidragit, ekonomiskt såväl som på annat sätt, till att ta hand om hem och barn.
 • Ekonomiska behov, förpliktelser och ansvar som respektive make har eller troligen kommer att få inom en förutsebar framtid.
 • Familjens levnadsstandard innan äktenskapet splittrades.
 • Respektive parts ålder och hur länge äktenskapet varat.
 • Eventuella fysiska eller mentala funktionshinder som någon av parterna lider av.
 • Hur respektive make har bidragit, eller troligen kommer att bidra, till familjens välfärd.
 • Makarnas uppförande, om det är sådant att det vore oskäligt att bortse från det när man bestämmer hur egendomen bör fördelas.
 • Värdet av eventuella fördelar som respektive make kommer att förlora möjlighet att skaffa sig på grund av äktenskapsskillnaden eller annulleringen.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Efter en äktenskapsskillnad har båda föräldrarna fortsättningsvis föräldraansvar för barnen i äktenskapet. En förälder har fortfarande föräldraansvar för de eventuella barn i andra förhållanden som de hade föräldraansvar för vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Båda föräldrarna är fortsatt skyldiga att sörja för underhållet av underåriga barn som har varit barn i familjen.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

Skyldigheten att sörja för den andra makens underhåll upphör i de flesta fall vid äktenskapsskillnad (då den slutgiltiga domen utfärdas), förutom i fall där domstolsförfarandet för äktenskapsskillnad även omfattat ett beslut om underhåll till make. Alla skyldigheter som hänger samman med en redan befintlig dom (t.ex. om underhåll till make) fortsätter att gälla. Det kan finnas en möjlighet att ändra en dom vid ett senare tillfälle, om förutsättningarna för den ursprungliga domen ändras på ett betydande sätt.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Om domstolen meddelar beslut om hemskillnad (i England och Wales kallat judicial separation) är den make som ansökt om hemskillnad inte längre skyldig att leva tillsammans med sin man eller hustru. Emellertid kan han eller hon inte gifta om sig. Hemskillnad är i själva verket ett alternativ då det föreligger djup och varaktig söndring i ett äktenskap, men makarna inte vill gifta om sig. Den som ansöker om hemskillnad måste inte bevisa äktenskapets varaktiga söndring. Man kan ansöka om äktenskapsskillnad efter att ha beviljats hemskillnad.

Även parter i ett registrerat partnerskap kan ansöka om hemskillnad (då kallad separation order) som har precis samma rättsliga effekter.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Sökanden måste lägga fram bevis för en eller flera av de omständigheter som krävs för att visa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. Till skillnad från vad som gäller vid en äktenskapsskillnad behöver man dock inte vänta tills minst ett år har förflutit sedan dagen för giftermålet för att ansöka om hemskillnad.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Om en av makarna dör utan att efterlämna ett testamente fördelas denna makes egendom enligt reglerna för arv på grund av släktskap (s.k. intestatarv). En dom om hemskillnad har samma effekt som en äktenskapsskillnad. Därför har ingen av makarna rätt till den avlidna partens efterlämnade egendom. Om en part avlider och efterlämnar ett testamente har hemskillnaden emellertid ingen inverkan på rättigheterna enligt detta, till exempel om den kvarvarande parten anges som förmånstagare i testamentet.

Vid hemskillnad får domstolen tillämpa samma bestämmelser om fördelning av egendom som vid äktenskapsskillnad.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Det finns två former av annullering av äktenskap. Ett äktenskap kan antingen förklaras vara ogiltigt (void), vilket innebär att äktenskapet saknar rättsliga verkningar och aldrig har existerat. Under olika omständigheter kan ett äktenskap vara upphävbart (voidable), vilket innebär att endera av makarna kan ansöka om att det ska upphävas men att det får fortbestå om båda makarna vill det.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap är ogiltigt om

 • det inte uppfyller villkoren i de äktenskapslagar som antagits mellan 1949 och 1986, eftersom
  • parterna är för nära släkt,
  • en av parterna är under 16 år,
  • formkraven för ingående av äktenskap inte har iakttagits,
 • en av parterna redan var gift eller var i ett registrerat partnerskap när äktenskapet ingicks,
 • en av makarna, när det gäller polygama äktenskap som ingåtts utanför England och Wales, hade domicil i England och Wales när äktenskapet ingicks.

Ett äktenskap är upphävbart under följande omständigheter:

 • Äktenskapet har inte fullbordats, eftersom en av makarna inte förmått fullborda det. Detta gäller endast för äktenskap mellan personer av olika kön.
 • Äktenskapet har inte fullbordats, eftersom en av makarna har vägrat att fullborda det. Detta gäller endast för äktenskap mellan personer av olika kön.
 • En av makarna har egentligen inte gått med på äktenskapet, eftersom han eller hon var utsatt för press och tvingades till samtycke, inte förstod de juridiska effekterna av äktenskapet eller var mentalt oförmögen att förstå effekterna av beslutet att gifta sig.
 • En av makarna hade när äktenskapet ingicks en mental sjukdom av ett slag som gjorde honom eller henne olämplig för äktenskap eller en överförbar könssjukdom och käranden var omedveten om detta när äktenskapet ingicks.
 • Hustrun var gravid med någon annan än maken när äktenskapet ingicks och käranden var omedveten om detta.
 • Ett preliminärt intyg om ändrad könstillhörighet (Interim Gender Recognition Certificate) har utfärdats till en av makarna efter det att äktenskapet ingåtts.
 • Svarandens kön när äktenskapet ingicks var ett kön som förvärvats i enlighet med Gender Recognition Act 2004 och käranden var omedveten om detta när äktenskapet ingicks.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Om ett äktenskap är ogiltigt saknar det rättsliga verkningar och anses aldrig ha existerat. Detta påverkar inte statusen för eventuella barn.

Om ett äktenskap är upphävbart är det inte längre i kraft från och med dagen för det slutgiltiga beslutet om annullering av äktenskapet. Det anses ha existerat fram till den dagen.

Vid ett ogiltigt såväl som ett upphävbart äktenskap kan domstolen fatta beslut om fördelning av egendomen på samma sätt som vid äktenskapsskillnad.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Från regeringshåll uppmuntras användningen av familjemedling i lämpliga fall för att lösa tvister. Medling kan vara lämpligt vid tvister som rör barnen samt vid tvister om egendom och pengar. I vissa regioner erbjuder tjänstemän hos Children and Family Court Advisory and Support Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterCAFCASS (England) eller Länken öppnas i ett nytt fönsterCAFCASS Cymru (Wales), tjänster för tvistlösning gällande barn i rätten. Domstolen kan skjuta upp förfarandet för att ge en möjlighet att lösa tvisten på detta sätt.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan (petition) lämnas till familjedomstolen på valfri plats. Det ska framgå av ansökan huruvida den gäller äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap. Kontaktuppgifter till domstolarna samt nödvändiga blanketter finns på webbplatsen för justitiedepartementet: Länken öppnas i ett nytt fönsterMinistry of Justice.

Du är i normala fall tvungen att betala en avgift, men du kan också befrias från avgiften om du får socialunderstöd eller kan visa att betalning av avgiften skulle orsaka dig otillbörliga svårigheter. Mer information om detta finns på webbplatsen för justitiedepartementet: Länken öppnas i ett nytt fönsterMinistry of Justice.

Du ska använda Länken öppnas i ett nytt fönsterblankett D8 för din ansökan. Du måste sända in följande:

 • Tre exemplar av blankett D8.
 • Om du skiljer dig från din man eller hustru på grund av äktenskapsbrott med en i ansökan namngiven person, behövs ett extra exemplar av ansökan för den personen.
 • En Länken öppnas i ett nytt fönsterblankett med uppgifter om arrangemangen för eventuella barn under 18 år i äktenskapet.
 • Ditt äktenskapscertifikat (inte en kopia) och vid behov en översättning utförd av en certifierad översättare.
 • En Länken öppnas i ett nytt fönsterblankett om undantag från betalning av avgifter.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rättshjälp är i normalfall inte tillgänglig vid äktenskapsskillnad eller rättstvister som gäller barn eller egendom. Undantag kan göras om det förekommer våld i hemmet. Sökanden måste gå igenom en behovs- och rimlighetsprövning. Mer information hittar du på Länken öppnas i ett nytt fönsterden brittiska regeringens webbplats.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Om en provisorisk dom har utfärdats kan en make vända sig till domstolen för att lägga fram bevis för varför en slutlig dom inte bör meddelas. Domstolen kan antingen åsidosätta domen, meddela en slutlig dom, besluta att ytterligare utredningar ska göras eller hantera ärendet på något annat sätt som den anser lämpligt.

När slutlig dom på äktenskapsskillnad meddelats kan denna inte överklagas, utom under exceptionella omständigheter.

Det är inte möjligt att överklaga en dom om hemskillnad, men det kan gå att åsidosätta den om båda parter samtycker till detta.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Enligt EU:s förordning (EG) nr 2201/2003 kan en dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en medlemsstat erkännas av de andra medlemsstaterna. Du kan få de nödvändiga handlingarna från den domstol som meddelade domen och lämna dem till High Court.

Denna förordning påverkar inte frågor som gäller skulden till äktenskapets upplösning, fördelningen av egendom, underhåll eller andra sidofrågor. Det måste finnas en verklig koppling mellan den berörda parten och den medlemsstat som utövar sin behörighet.

Erkännande kan vägras om det strider mot grunderna för rättsordningen, om domen har meddelats mot en utebliven svarande, om denne inte har delgetts de relevanta handlingarna i tillräckligt god tid, om domen är oförenlig med en dom som har meddelats mellan samma parter i England och Wales eller om domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i ett annat land, på villkor att den först meddelade domen kan erkännas i England och Wales.

Varje berörd part får ansöka om ett beslut om att domen ska eller inte ska erkännas. High Court får låta handläggningen av målet vila om ändring har sökts i den dom som det görs gällande ska erkännas.

Om ett beslut inte kan erkännas enligt denna förordning, tillämpas de bestämmelser om erkännande av äktenskapsskillnad som beviljats utomlands som anges i Family Law Act 1986. I § 46 i denna lag fastställs följande:

 • Äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats genom dom utomlands ska erkännas om
  • äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats, och
  • en av parterna i äktenskapet vid tidpunkten i fråga (dvs. den dag då förfarandet för äktenskapsskillnad inleddes)
   • hade hemvist i det land där äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden beviljades, eller
   • hade domicil i det landet, eller
   • var medborgare i det landet.
 • Äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utomlands på annat sätt än genom dom ska erkännas om
  • äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats,
  • vid tidpunkten i fråga (dvs. den dag då äktenskapsskillnaden beviljades)
   • båda parterna i äktenskapet hade domicil i det landet, eller
   • en av parterna i äktenskapet hade domicil i det landet och den andra parten hade domicil i ett land enligt vars lagstiftning äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden erkänns som giltig, och
 • ingen av parterna i äktenskapet hade hemvist i Storbritannien under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

En person kan ansöka vid domstol om en förklaring om att äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utanför England och Wales ska erkännas i England och Wales. Domstolen kan behandla ansökan förutsatt att sökanden

 • har domicil i England och Wales den dag då förfarandet inleds, eller
 • hade hemvist i England och Wales under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Förutsatt att de villkor som anges ovan är uppfyllda kan en person ansöka till familjedomstolen om fastställande av att äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utanför England och Wales inte ska erkännas i England och Wales.

En ansökan om erkännande enligt EU‑förordningen måste lämnas in till High Court. Sökanden måste underrätta svaranden om ansökan och ge svaranden möjlighet att motsätta sig erkännandet av beslutet genom att sända svaranden handlingarna, om inte domstolen fastställer att det är tydligt att svaranden godtagit domen.

I förordningen fastställs att en berörd part får ansöka om ett beslut om att domen ska erkännas eller inte ska erkännas. High Court får låta handläggningen av målet vila om ändring i den dom som görs gällande har sökts i den medlemsstat där domen meddelades.

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Domstolarna i England och Wales tillämpar alltid engelsk‑walesisk rätt i de ärenden som de handlägger. Domstolarna har behörighet att handlägga mål om äktenskapsskillnad, även om äktenskapet ingåtts utomlands, om en av parterna i äktenskapet

 • har domicil i England och Wales den dag då förfarandet inleds, eller
 • hade hemvist i England och Wales under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

Ytterligare information

Länken öppnas i ett nytt fönsterÄktenskapsskillnad, hemskillnad och söndring av en relation

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälp

 

Den här webbsidan hör till portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterDitt Europa.

Du får gärna Länken öppnas i ett nytt fönsterlämna synpunkter på innehållet

Your-Europe


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/12/2020