Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейската съдебна мрежа по наказателни дела


Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси е мрежа от звената за контакт на държавите членки, която има за цел подобряване на сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, по наказателноправни въпроси


Цел на ЕСМ

ЕСМ се стреми към подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз на правно и практическо равнище за целите на борбата с тежката престъпност, по-специално организираната престъпност, корупцията, трафика на наркотици и тероризма.

В основата на ЕСМ стои съвсем прост принцип: да се определят във всяка държава-членка съответните лица, които играят на практика основополагаща роля в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, с цел създаване на мрежа от експерти, която да гарантира правилното изпълнение на молби за правна взаимопомощ. ЕСМ печели значително влияние в контекста на прилагането на принципа на преките контакти между компетентните съдебни органи.

Състав на ЕСМ

ЕСМ се състои от точки за контакт от държавите-членки, както и от Европейската комисия. Националните точки за контакт се определят от всяка държава-членка измежду централните органи, отговарящи за международното съдебно сътрудничество, съдебните органи и други компетентни органи със специална отговорност в областта на международното съдебно сътрудничество, както по общи така и по специфични форми на тежката престъпност, като организирана престъпност, корупция, трафик на наркотици или тероризъм.

Функции на точките за контакт

Точките за контакт са „активни посредници“, чиято задача е да улесняват съдебното сътрудничество между държавите-членки, по-специално с цел борба с различните форми на тежка престъпност. Връзката отваря нов прозорецРешението на Съвета относно ЕСМ гласи, че точките контакт дават възможност на компетентните местни органи „да установят най-подходящите преки контакти“.

Сред останалите функции на точките за контакт са предоставянето на правната и практическа информация, необходима на местните органи за подготовка на ефективни молби за съдебно сътрудничество, както и координационни функции в случаите, когато серия от молби от местните съдебни органи в държавите-членки се нуждае от координирани действия в друга държава-членка.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска съдебна мрежа по наказателноправни въпроси:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 07/10/2020