EJN in strafzaken

Het Europees justitieel netwerk in strafzaken (EJN in strafzaken) is een netwerk van contactpunten van de lidstaten dat tot doel heeft de samenwerking tussen de EU-lidstaten in strafzaken te verbeteren

Doelstelling van het EJN

De doelstelling van het EJN is de verbetering, op juridisch en praktisch gebied, van de justitiële samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie, met het oog op de bestrijding van ernstige criminaliteit, in het bijzonder de georganiseerde criminaliteit, corruptie, drugshandel en terrorisme.

Het beginsel dat aan het EJN ten grondslag ligt, is simpel: in elke lidstaat wordt nagegaan welke mensen in de praktijk een cruciale rol spelen op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken, met als doel een netwerk van deskundigen tot stand te brengen teneinde de goede uitvoering van verzoeken om wederzijdse rechtshulp te garanderen. Het EJN is van bijzonder belang in het kader van de toepassing van het beginsel dat de bevoegde justitiële autoriteiten rechtstreeks met elkaar in contact moeten treden.

Samenstelling van het EJN

Het EJN bestaat uit contactpunten in de lidstaten en bij de Europese Commissie. De nationale contactpunten worden door elke lidstaat aangewezen uit de centrale autoriteiten die belast zijn met de internationale justitiële samenwerking, de justitiële autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten met specifieke verantwoordelijkheden op het gebied van internationale justitiële samenwerking, zowel voor algemene zaken als voor bepaalde vormen van ernstige criminaliteit, zoals georganiseerde criminaliteit, corruptie, drugshandel of terrorisme.

Taken van de contactpunten

De contactpunten zijn actieve bemiddelaars die de justitiële samenwerking tussen de lidstaten moeten vergemakkelijken, in het bijzonder bij de bestrijding van verschillende vormen van ernstige criminaliteit. Het besluit van de Raad inzake het EJN bepaalt dat de contactpunten ervoor moeten zorgen dat de plaatselijke bevoegde autoriteiten "de meest geschikte rechtstreekse contacten kunnen leggen".

Andere taken van de contactpunten bestaan in het verstrekken van juridische en praktische gegevens die voor de plaatselijke autoriteiten noodzakelijk zijn om op doeltreffende wijze een verzoek om justitiële samenwerking op te stellen, en in coördinatie in gevallen waarin voor een reeks verzoeken van plaatselijke justitiële autoriteiten van een lidstaat een gecoördineerde actie in een andere lidstaat nodig is.

Links

Europees justitieel netwerk in strafzaken

Laatste update: 07/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.