Publikationer fra Det Europæiske Retlige Netværk

Dokumenter og vejledninger til EU-borgere og fagfolk udarbejdet af EJN

EJN har udarbejdet en bred vifte af vejledninger fra borgere og fagfolk samt noget reklamemateriale (plakater og foldere). I de vejledninger, der findes på alle EU-sprog, finder du nyttige oplysninger om anvendelsen af visse forordninger for bedre at kunne håndtere sager, der går på tværs af grænserne. De kan downloades ved hjælp af nedenstående links, og der kan bestilles papirkopier på EU's Publikationskontors websted.

Vejledninger til fagfolk

  • Familieretlige sager

Bruxelles IIb: Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIb-forordningen (2022)

Bruxelles IIa: Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen (2014)  PDF (2985 Kb) en

Underholdspligt: Vejledning i anvendelsen af bilagene til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

Praktisk vejledning i anvendelsen af forordning (ef) nr. 4/2009 om underholdspligt

  • Europæiske procedurer

Mindre krav: Praktisk vejledning i anvendelsen af den europæiske småkravsprocedure (2019)  PDF (2237 Kb) en

Europæisk betalingspåkrav: Praktisk vejledning i anvendelsen af forordningen om europæiske betalingspåkrav (2012)  PDF (5809 Kb) en

Bemærk venligst, at vejledningen ikke afspejler den ændring, der trådte i kraft den 14. juli 2017, hvorved der blev tilføjet en mulighed for at fortsætte sagen i tilfælde af indsigelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure for krav til en værdi af op til 5 000 EUR.

Yderligere oplysninger herom findes i den nye affattelse af forordningens artikel 17 såvel som i artikel 2 i forordning (EF) 861/2007, som ændret ved forordning (EU) 2015/2421.

Tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument): Praktisk vejledning i anvendelsen af forordningen om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Bevisoptagelse i udlandet

Praktisk vejledning i brug af videokonferencer til bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (2009)  PDF (724 Kb) en

Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Arbejdsret på tværs af grænserne

Praktisk vejledning om kompetence og lovvalg i forbindelse med grænseoverskridende tvister mellem arbejdstager og arbejdsgiver (2020)

  • Tilvejebringelse af oplysninger om civilretlige sager, der går på tværs af grænserne

EJN god praksis vedrørende tilvejebringelse af oplysninger (2021)  PDF (619 Kb) EN

Vejledninger til borgerne

Tilvejebringelse af EU-lovgivning om grænseoverskridende retligt samarbejde

Kompendium over EU-lovgivning om retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område - 2018

De væsentligste EJN-dokumenter

Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (konsolideret udgave)

Kommissionens rapport af 10. marts 2016 om det arbejde, der udføres af det europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (COM(2016) 129 final)

Undersøgelsen fra 2014: Vurdering af det arbejde, der udføres af det europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

2016 Rådets konklusioner om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område

Oplysningsmateriale

EJN plakat  PDF (162 Kb) en (til rådighed)

Pjece – har du brug for hjælp i en sag, der går på tværs af grænserne?  PDF (740 Kb) EN

Arkiv: Ældre/forældede EJN-publikationer

Civilretligt samarbejde inden for EU – En vejledning for retlige aktører  PDF (3560 Kb) en
Sidste opdatering: 23/01/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.