Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • ...
  • Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded


Dokumendid ja juhised Euroopa Liidu kodanikele ja õigusala töötajatele tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku temaatika kohta


Liidu õigusaktide tõhusama kohaldamise tagamiseks on võrgustiku raames koostatud ka mitmesuguseid kodanikele ja õiguspraktikutele mõeldud juhendeid. Neist leiab kasulikku teavet ja neid saab ELi keeltes alla laadida Euroopa e-õiguskeskkonna portaali vastavast alajaotusest või ELi raamatukauplusest EU Bookshop (alates 2014. aastast avaldatud juhendid).

Olulised dokumendid

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu 28. mai 2001. aasta otsus, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (2001/470/EÜ) (konsolideeritud versioon)

Lingil klikates avaneb uus akenKomisjoni 10. märtsi 2016. aasta aruanne tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta (COM(2016) 129 final)

Lingil klikates avaneb uus aken2014. aasta uuring: hinnang tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu järeldused tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Věra Jourová 1. veebruari 2017. aasta põhisõnavõtt: „Tugevama Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rajamine“PDF(214 Kb)en

Perelepitust käsitlev töödokument (november 2013)PDF(400 Kb)en

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku head tavad seoses andmekogumisegaPDF(619 Kb)en

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded

Juhendid kodanikele

Juhendid õiguspraktikutele

Euroopa Liidu piiriüleste tsiviilkohtumenetluste juhend kodanikelePDF(714 Kb)et

Õigusalane koostöö tsiviilasjades Euroopa LiidusPDF(1094 Kb)et

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlusPDF(993 KB)et

Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks (2004)PDF(722 Kb)et

Lingil klikates avaneb uus akenJuhend kodanikule : kuidas ELi eeskirjad lihtsustavad rahvusvahelisi pärimisküsimusi

Praktiline juhend Brüsseli IIa määruse kohaldamiseks (2014)PDF(938 Kb)et

Lingil klikates avaneb uus akenVõlgade sissenõudmine on ELi piiriüleste juhtumite korral nüüd lihtsam

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseksPDF(2377 KB)et


Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohtaPDF(4356 Kb)et


Videokonverentsi kasutamine tõendite kogumiseks tsiviil- ja kaubandusasjades vastavalt 28. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1206/2001PDF(529 Kb)et


Praktiline juhend Euroopa täitekorralduse määruse kohaldamise kohtaPDF(1097 Kb)et


Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamise kohtaPDF(199 Kb)et


Praktiline juhend - Kohtualluvus ja kohaldatav õigus töötaja ja tööandja vahelistes rahvusvahelistes vaidlustes (2020)PDF(548 Kb)en


Lingil klikates avaneb uus akenMääruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) lisade kasutamise juhend


Lingil klikates avaneb uus akenPraktiline juhend - Kohtualluvus ja kohaldatav õigus rahvusvahelistes tarbijalepingutes

Muud väljaanded, mis on tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö seisukohast olulised

Lingil klikates avaneb uus akenKokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest, mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd - 2017. aasta väljaanne

Lingil klikates avaneb uus akenKokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest,mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd - 2017. aasta väljaande lisa

Lingil klikates avaneb uus akenKokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest justiitskoostöö kohta tsiviil- ja kaubandusasjades - 2017. aasta väljaanne

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Ülemkogu e-raamat tsiviilõiguse kohta – Euroopa õigusalane koostöö

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsiooniga seotud hea tava juhend - VahendaminePDF(894 Kb)et

Probleemid lapsendamise menetluses Euroopas: lapse huvide kaitse tagaminePDF(4876 Kb)en

Lingil klikates avaneb uus akenPraktiline käsiraamat ametnikele laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise 2007. aasta konventsiooni alusel

Lingil klikates avaneb uus akenSeletuskiri, milles käsitletakse 23. novembri 2007. aasta Haagi protokolli ülalpidamiskohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta

Tutvustavad materjalid

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku plakatPDF(163 Kb)et (kättesaadav levitamiseks)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 27/11/2020