Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas


ES iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem paredzēti dokumenti un rokasgrāmatas par ar ETST (civillietās un komerclietās) saistītiem jautājumiem


Lai stiprinātu Savienības tiesību aktu efektīvu piemērošanu, tīkls ir izstrādājis arī plašu klāstu iedzīvotāju un lietotāju rokasgrāmatu. Šajās rokasgrāmatās, kas ir pieejamas Savienības valodās, jūs atradīsiet lietderīgu informāciju, ko var lejupielādēt Eiropas e-tiesiskuma portāla ETST iedaļā vai "EU Bookshop" (publikācijas, sākot no 2014. gada).

Galvenie dokumenti

Saite atveras jaunā logāPadomes 2001. gada 28. maija lēmums 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (konsolidēta versija)

Saite atveras jaunā logāKomisijas 2016. gada 10. marta ziņojums par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās darbību (COM(2016) 129 final)

Saite atveras jaunā logā2014. gada pētījums: Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās darbības novērtējums

Saite atveras jaunā logāPadomes secinājumi par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāres Veras Jourovas 2017. gada 1. februāra programmatiskā runa "Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla nostiprināšana"PDF(214 Kb)en

Darba dokuments par mediāciju ģimenes lietās (2013. gada novembris)PDF(400 Kb)en

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) laba prakse jautājumā par datu vākšanuPDF(619 KB)EN

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas

Iedzīvotāju rokasgrāmatas

Lietotāju rokasgrāmatas

Sabiedrībai adresēta rokasgrāmata par pārrobežu civilo tiesvedību Eiropas SavienībāPDF(713 Kb)lv

Tiesiskā sadarbība civillietās Eiropas SavienībāPDF(1095 Kb)lv

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmataPDF(1831 KB)lv

Praktiskā rokasgrāmata Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 piemērošanai (2004)PDF(986 Kb)lv

Saite atveras jaunā logāPilsoņa rokasgrāmata : kā ES noteikumi vienkāršo starptautiskos mantojumus

Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu (2014)PDF(952 Kb)lv

Saite atveras jaunā logāAtvieglota parādu piedziņa ES pārrobežu lietās

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībāmPDF(2335 KB)lv


Praktiskā rokasgrāmata par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulas piemērošanuPDF(5793 Kb)lv


Videokonferences izmantošana pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001PDF(528 Kb)lv


Praktisks metodiskais līdzeklis par to, kā piemērot regulu par eiropas izpildes rīkojumuPDF(1103 Kb)lv


Praktiskā rokasgrāmata pierādījumu iegūšanas regulas piemērošanaiPDF(305 Kb)lv


Prakses rokasgrāmata - Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti starptautiskos strīdos starp darbinieku un darba devēju (2020)PDF(548 Kb)en


Saite atveras jaunā logāNorādījumi pielikumu izmantošanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās


Saite atveras jaunā logāPrakses rokasgrāmata - Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti starptautiskajos patērētāju līgumos

Citas publikācijas, kas ir saistītas ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās

Saite atveras jaunā logāEiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās - 2018. gada izdevums

Saite atveras jaunā logāEiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās - 2017. gada izdevuma pielikums

Saite atveras jaunā logāEiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās - 2017. gada izdevums

Saite atveras jaunā logāEiropadomes e-grāmata par civiltiesībām — Eiropas tiesu iestāžu sadarbība

Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem - MediācijaPDF(846 Kb)lv

Grūtības adopcijas procesos Eiropā: Bērna interešu aizsardzības nodrošināšanaPDF(4876 Kb)en

Saite atveras jaunā logāPraktiska rokasgrāmata sociālo dienestu darbiniekiem par 2007. gada Bērnu uzturlīdzekļu konvencijas piemērošanu

Saite atveras jaunā logāPaskaidrojuma ziņojums attiecībā uz 2007. gada 23. novembra Hāgas par uzturēšanas pienākumiem piemērojamiem tiesību aktiem

Publicitātes materiāli

ETST plakātsPDF(155 Kb)lv (pieejams izplatīšanai)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 27/11/2020