Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas

ETST sagatavotie dokumenti un rokasgrāmatas ES iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem

ETST ir sagatavojis plašu rokasgrāmatu klāstu iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem, kā arī dažus reklāmas materiālus (plakātus un bukletus). Rokasgrāmatās, kas pieejamas visās ES valodās, atradīsiet noderīgu informāciju par konkrētu regulu piemērošanu labākai pārrobežu lietu izskatīšanai. Tās var lejupielādēt, izmantojot zemāk norādītās saites, un kopijas papīra formātā var pasūtīt ES Publikāciju biroja tīmekļa vietnē.

Rokasgrāmatas praktizējošiem juristiem

  • Ģimenes lietas

Brisele IIb : Praktiskā rokasgrāmata par Briseles IIb regulas piemērošanu (2022)

Brisele IIa : Praktiskā rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu (2014)  PDF (952 Kb) lv

Uzturēšanas saistības: Norādījumi pielikumu izmantošanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

Praktiskā rokasgrāmata par uzturēšanas saistību Regulas nr. 4/2009 piemērošanu PDF (1344 Kb) lv

  • Eiropas procedūras

Maza apmēra prasības : Praktiskā rokasgrāmata Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanai (2019. gads)  PDF (2237 Kb) en

Eiropas maksājuma rīkojums: Praktiskā rokasgrāmata Regulas par Eiropas maksājuma rīkojumu piemērošanai (2012. gads)  PDF (5793 Kb) lv

Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmata neatspoguļo izmaiņas, kas stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā un kas papildus ietver iespēju turpināt tiesvedību, ja ir iesniegts paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulu (EK) 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām prasījumiem līdz 5000 EUR apmērā.

Papildu informāciju šajā sakarā skatīt regulas 17. panta jaunajā tekstā, kā arī 2. pantā Regulā (EK) Nr. 861/2007, kas grozīta ar Regulu (ES) 2015/2421.

Izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem (Eiropas izpildes rīkojums): Praktiskā rokasgrāmata Regulas par Eiropas izpildes rīkojumu piemērošanai (2009. gads)  PDF (1310 Kb) en

  • Pierādījumu iegūšana ārvalstīs

Praktiskā rokasgrāmata par videokonferenču izmantošanu pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās (2009. gads)  PDF (528 Kb) lv

Praktiskā rokasgrāmata Regulas par pierādījumu iegūšanu piemērošanai (2011. gads)  PDF (305 Kb) lv

  • Pārrobežu darba tiesības

Praktiskā rokasgrāmata par jurisdikciju un piemērojamiem tiesību aktiem starptautiskos strīdos starp darbinieku un darba devēju (2020. gads)

  • Datu vākšana pārrobežu civillietās

ETST laba datu vākšanas prakse (2021. gads)  PDF (619 Kb) EN

Rokasgrāmatas iedzīvotājiem

ES tiesību aktu kopums tiesu iestāžu pārrobežu sadarbības jomā

Eiropas Savienības tiesību aktu krājums par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, 2018. gads

Svarīgākie ETST dokumenti

Padomes 2001. gada 28. maija Lēmums 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (konsolidēta versija)

Komisijas 2016. gada 10. marta Ziņojums par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās darbību (COM(2016) 129 final)

2014. gada pētījums: Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās darbības novērtējums

Padomes 2016. gada secinājumi par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās

Reklāmas materiāli

ETST plakāts  PDF (155 Kb) lv (pieejams izplatīšanai)

Brošūra “Vajadzīga palīdzība pārrobežu lietā?”  PDF (740 Kb) EN

Arhīvs: Vecākas/novecojušas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla publikācijas

Lapa atjaunināta: 08/06/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.