Verkställighet av domstolsavgöranden

Om en domstol har fastställt att någon ska betala dig ett penningbelopp eller vidta en viss åtgärd, men inget händer, kan du vända dig till domstolen och ansöka om verkställighet av domstolsavgörandet.


Verkställighet av domstolsavgöranden

Beroende på de nationella bestämmelserna kan du på olika sätt få hjälp att få domen verkställd. Det kan innebära att du vänder dig till domstolen med en ansökan om verkställighetsåtgärder, exempelvis utmätning, utmätning av lön eller utmätning av bankmedel.

Närmare upplysningar om verkställighet av domstolsavgöranden finns på följande sidor:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 07/10/2020