Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на ЕС


Правото на Европейския съюз (ЕС) трябва да се прилага от всеки съд на държавите членки (независимо дали е съд на национално, областно или местно равнище), но Съдът на Европейския съюз гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на правото на ЕС във всички държави членки. По този начин съдебната практика на ЕС се развива основно от Съда на Европейския съюз.


Връзката отваря нов прозорецСъдът на Европейския съюз се състои от две съдилища: Съдът и Общият съд (създаден през 1988 г.).

Съдът на ЕС представлява съдебната власт на Европейския съюз и заедно със съдилищата и трибуналите на държавите членки осигурява прилагането и еднаквото тълкуване на правото на Европейския съюз. Той е многоезична институция, тъй като всеки от официалните езици на Европейския съюз може да бъде ползван като език на дадено дело. Съдът е длъжен да гарантира, че неговата съдебна практика се разпространява във всички държави членки.

От своето създаване досега двете съдилища на Съда на Европейския съюз са постановили приблизително 38 000 съдебни решения.

От 1997 г. насам съдебната практика е достъпна на всички Връзката отваря нов прозорецофициални езици на ЕС чрез Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Съда. Неговата база данни включва пълните текстове на съдебните решения, становищата на Съда, становищата на генералните адвокати и определенията на съдилищата на ЕС. В базата данни може да се извършва търсене по номер на делото, дата, име на страните, ключови думи от текста и т.н. Освен това базата данни съдържа резюмета на решения, информация за решения, които не са били публикувани в сборниците със съдебна практика и известията в Официален вестник на Европейския съюз.

Други релевантни бази данни със съдебна практика са:

  • Връзката отваря нов прозорецEUR-Lex, правната база данни на Европейския съюз: съдържа съдебната практика на ЕС на всички официални езици на ЕС, включително съдебната практика от периода преди 17.6.1997 г.
  • Връзката отваря нов прозорецJURIFAST на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции в Европейския съюз (ACA-Europe), която съдържа преюдициални заключения на Съда на Европейския съюз и съответните преюдициални въпроси от съдилищата на държавите членки (тази база данни е достъпна на английски и френски език) .
  • Връзката отваря нов прозорецJURE, база данни, създадена от Европейската комисия, която съдържа съдебна практика относно юрисдсикцията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и относно признаването и изпълнението на решения в държава, различна от държавата на издаване на съдебното решение. Това включва съдебна практика по съответните международни конвенции (т.е. Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г.), както и съдебна практика на ЕС и държавите членки).

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020