Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo UE

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski


Wszystkie sądy państw członkowskich (krajowe, regionalne lub lokalne) są zobowiązane stosować prawo Unii Europejskiej (UE), natomiast Link otworzy się w nowym oknieEuropejski Trybunał Sprawiedliwości zapewnia jednolite stosowanie i wykładnię unijnego prawa we wszystkich państwach członkowskich. Tym samym  Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest głównym źródłem orzecznictwa UE.


Europejski Trybunał Sprawiedliwości składa się z trzech sądów: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu (utworzonego w 1988 r.) i Sądu do spraw Służby Publicznej (utworzony w 2004 r.).

Trybunał jest organem sądowym Unii Europejskiej, który ma za zadanie zapewniać, we współpracy z sądami i trybunałami państw członkowskich, jednolite stosowanie i wykładnię prawa Unii Europejskiej. Trybunał jest instytucją wielojęzyczną – językiem postępowania może być każdy z języków urzędowych Unii Europejskiej. Trybunał ma obowiązek dbać o rozpowszechnianie swojego orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich.

Od początku swojego istnienia te trzy sądy wchodzące w skład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydały około 15 000 wyroków.

Orzecznictwo wydane od 17 czerwca 1997 r. jest dostępne we wszystkich Link otworzy się w nowym okniejęzykach urzędowych UE za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej Trybunału. Jego baza danych zawiera pełne teksty wyroków, opinie Trybunału, opinie rzecznika generalnego i postanowienia sądów UE. Bazę danych można przeszukiwać według sygnatury sprawy, daty, nazwy/imienia i nazwiska stron, słów kluczowych w tekście itp. Ponadto baza danych zawiera streszczenia orzeczeń i informacje nt. orzeczeń nieopublikowanych w zbiorach orzeczeń i w komunikatach zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Inne istotne bazy danych orzecznictwa to:

  • Link otworzy się w nowym oknieEUR-Lex, prawnicza baza danych Unii Europejskiej: orzecznictwo UE we wszystkich językach urzędowych UE, w tym orzecznictwo sprzed 17 czerwca 1997 r.;
  • Link otworzy się w nowym oknieJURIFAST, baza danych prowadzona przez Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego Unii Europejskiej (ACA Europe) zawierająca orzeczenia w trybie prejudycjalnym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także istotne pytania prejudycjalne (ta baza danych funkcjonuje w jęz. angielskim i francuskim).
  • Link otworzy się w nowym oknieJURE – baza danych stworzona przez Komisję Europejską, zawierająca orzecznictwo dotyczące jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w państwach innych niż państwo, w którym wydano orzeczenie. Baza danych obejmuje również orzecznictwo dotyczące istotnych konwencji międzynarodowych (np. konwencji brukselskiej z 1968 roku, konwencji lugańskiej z 1988 roku), a także orzecznictwo UE i państw członkowskich;

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019