Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ELi kohtud


Euroopa Liidu (ELi) kohtusüsteemil on kolm haru: Euroopa Kohus, Üldkohus ja erikohtud konkreetsete valdkondade jaoks. Need ELi kohtud tagavad ELi õiguse tõlgendamise ja kohaldamise.


  • Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Liidu Kohus (millele mõnikord viidatakse kui Euroopa Kohtule) on kõrgeim kohtuinstants ELis. Koostöös liikmesriikide kohtutega tagab Euroopa Kohus Euroopa Liidu õiguse kohaldamise ja ühetaolise tõlgendamise. Kohtu koosseisu kuulub üks kohtunik igast liikmesriigist.
  • Lingil klikates avaneb uus akenÜldkohus arutab esimeses astmes asju, mis ei ole esitatud erikohtutele ega otse Euroopa Kohtule. Üldkohus vaatab läbi ka kaebused erikohtute kui esimese astme kohtute otsuste peale. Üldkohtu koosseisu kuulub vähemalt üks kohtunik igast liikmesriigist.
  • Erikohtuid on lubatud luua konkreetsetes valdkondades. Need kohtud võivad arutada asju esimeses astmes ja nende otsuseid võib Üldkohtusse edasi kaevata.

Euroopa Liidu kohtud asuvad Luxembourg'is ja need on mitmekeelsed institutsioonid. Iga ELi ametlik keel võib olla kohtuasja keel. ELi kohtud peavad lähtuma mitmekeelsuse põhimõttest, sest neil on vaja suhelda pooltega menetluskeeles ja tagada kohtupraktika levitamine kõikides liikmesriikides.

Tuleks pöörata tähelepanu sellele, et ELi õiguse kohaldamine ei ole vaid ELi kohtute ülesanne. Ka liikmesriikide kohtud peavad kohaldama ELi õigust. Teiste sõnadega teevad ELi ja liikmesriikide kohtud koostööd korrektse ja ühtse kohaldamise ja tõlgendamise nimel.

ELi ja selle teenistujate vahelisteks vaidlusteks (nt töölevärbamise, karjääri või sotsiaalkindlustuse alal) on loodud seitsmest kohtunikust koosnev Lingil klikates avaneb uus akenAvaliku Teenistuse Kohus .

Euroopa Kohut ja Üldkohut abistavad kohtujuristid, kes esitavad erapooletu arvamuse teatavate asjade kohta enne nende üle otsustamist.

Euroopa Kohut ei tohiks segi ajada Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Inimõiguste Kohtuga. Euroopa Inimõiguste kohus ei ole ELi kohus, selle on asutanud Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Nõukogu Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Inimõiguste Konventsiooniga, et tagada selle konventsiooniga sätestatud õiguste ja vabaduste järgimine. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikal võib olla märkimisväärne mõju ELi õigusele, sest Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga sätestatud põhiõigused kuuluvad ELi õiguse üldpõhimõtete hulka.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 08/10/2020