Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ES tiesas


Eiropas Savienības (ES) tiesu sistēmu veido trīs elementi — Tiesa, Vispārējā tiesa un specializētās tiesas, kas izskata ar konkrētām jomām saistītas lietas. Šīs ES tiesas nodrošina ES tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu.


  • Saite atveras jaunā logāEiropas Savienības Tiesa (ko dažkārt sauc arī par Eiropas Tiesu) ir ES augstākā tiesu iestāde. Sadarbībā ar dalībvalstu tiesām un tribunāliem tā nodrošina Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu un vienādu interpretāciju. Tiesā darbojas viens tiesnesis no katras dalībvalsts.
  • Saite atveras jaunā logāVispārējā tiesa pirmajā instancē izskata lietas, kas nav uzticētas specializētajām tiesām vai tiešiTiesai. Tā izskata arī pret specializēto tiesu (pirmās instances) nolēmumiem iesniegtās apelācijas sūdzības. Vispārējā tiesā darbojas vismaz viens tiesnesis no katras dalībvalsts.
  • Specializētās tiesas var izveidot ar konkrētām jomām saistītu lietu izskatīšanai. Tās izskata lietas pirmajā instancē un pieņem nolēmumus, ko var pārsūdzēt Vispārējā tiesā.

ES tiesas, kuru galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir daudzvalodu iestādes. Tiesvedības valoda var būt ikviena oficiālā ES valoda. ES tiesām jāievēro daudzvalodu princips, jo tām jāsazinās ar lietas dalībniekiem tiesvedības valodā un jānodrošina, lai par to judikatūru būtu informētas visas dalībvalstis.

Jāatceras, ka ES tiesību aktu piemērošana nav tikai ES tiesu uzdevums — ES tiesību akti jāpiemēro arī dalībvalstu tiesām un tribunāliem. Tas nozīmē, ka ES un dalībvalstu tiesas sadarbojas, lai nodrošinātu likumīgu un vienādu ES tiesību aktu piemērošanu un interpretāciju.

ES un tās civildienesta ierēdņu strīdu (piemēram, par pieņemšanu darbā, karjeru vai sociālo nodrošināšanu) izšķiršanai ir izveidota Saite atveras jaunā logāCivildienesta tiesa, kurā darbojas septiņi tiesneši.

Tiesai un Vispārējai tiesai palīdz ģenerāladvokāti, kas pirms nolēmuma pieņemšanas dažkārt sniedz objektīvu atzinumu par konkrēto lietu.

Eiropas Savienības Tiesu nevajadzētu jaukt ar Saite atveras jaunā logāEiropas Cilvēktiesību tiesu  (European Court on Human Rights — ECHR). ECHR nav ES tiesa — to saskaņā ar Saite atveras jaunā logāEiropas Cilvēktiesību konvenciju ir izveidojusi Saite atveras jaunā logāEiropas Padome, lai nodrošinātu šajā konvencijā garantēto tiesību un brīvību ievērošanu. Taču Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra var būtiski ietekmēt ES tiesības, jo Eiropas Cilvēktiesību konvencijā garantētās pamattiesības atbilst arī ES tiesību vispārējiem principiem.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020