Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdy EÚ


Súdny systém Európskej únie (EÚ) tvoria tri zložky: Súdny dvor, Všeobecný súd a špecializované súdy v konkrétnych oblastiach. Tieto súdy EÚ zabezpečujú dodržiavanie výkladu a uplatňovania práva EÚ.


  • Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny dvor Európskej únie (ktorý sa niekedy označuje aj ako Európsky súdny dvor) predstavuje najvyšší súdny orgán EÚ. Zabezpečuje v spolupráci so súdmi a tribunálmi členských štátov uplatňovanie a jednotný výklad práva Európskej únie. Súdny dvor tvoria sudcovia, jeden za každý členský štát.
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecný súd pojednáva vo veciach v prvom stupni, ktoré sa nepredkladajú špecializovaným súdom alebo priamo Súdnemu dvoru. Zaoberá sa aj odvolaniami proti rozhodnutiam (v prvom stupni) špecializovaných súdov. Všeobecný súd sa skladá z najmenej jedného sudcu za každý členský štát.
  • Špecializované súdy je možné zriadiť pre konkrétne oblasti. Môžu pojednávať a rozhodovať vo veciach v prvom stupni s možnosťou odvolania na Všeobecný súd.

Súdy EÚ majú svoje sídlo v Luxemburgu a tieto inštitúcie sú viacjazyčné. Jazykom súdnej veci môže byť ktorýkoľvek z úradných jazykov EÚ. Od súdov EÚ sa vyžaduje, aby dodržiavali zásadu viacjazyčnosti na základe potreby komunikácie so stranami sporu v jazyku konania a na zabezpečenie, aby ich judikatúra bola uverejnená vo všetkých členských štátoch.

Je potrebné pamätať na to, že uplatňovanie práva EÚ nie je len úlohou súdov EÚ: súdy a tribunály členských štátov tiež uplatňujú právo EÚ. Inak povedané, súdy EÚ a súdy členských štátov spolupracujú s cieľom náležitého a jednotného uplatňovania a výkladu.

Na riešenie sporov medzi EÚ a štátnymi zamestnancami (týkajúcich sa napríklad ich náboru, zamestnania alebo sociálneho zabezpečenia) bol vytvorený Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre verejnú službu pozostávajúci zo siedmich sudcov.

Súdnemu dvoru a Všeobecnému súdu pomáhajú generálni advokáti, ktorí poskytujú nestranné stanovisko k určitým prípadom predtým, ako sa o nich rozhodne.

Súdny dvor EÚ by sa nemal zamieňať s Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskym súdom pre ľudské práva (ESĽP). ESĽP nie je súdom EÚ, ale bol vytvorený v rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneRady Európy na základe Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskeho dohovoru o ochrane ľudských práv na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd zaručených v tomto dohovore. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva však môže mať významný vplyv na právo EÚ, pretože základné práva zaručené Európskym dohovorom znamenajú aj všeobecné zásady práva EÚ.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020