Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EU-domstolar


Europeiska unionens (EU:s) domstolsväsen består av tre instanser: domstolen, tribunalen och domstolar som inrättats för särskilda ändamål inom specifika områden. Dessa domstolar på EU-nivå säkerställer en korrekt tolkning och tillämpning av EU-rätten.


  • Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska unionens domstol (EU-domstolen) är den högsta dömande myndigheten i EU. Den säkerställer, tillsammans med medlemsstaternas domstolar, en korrekt tillämpning och enhetlig tolkning av EU-rätten. Domstolen är sammansatt av en domare från varje medlemsstat.
  • Länken öppnas i ett nytt fönsterTribunalen dömer som första instans i mål som inte hänskjuts till specialdomstolarna eller direkt till EU-domstolen. Den prövar också överklaganden av avgöranden (i första instans) som meddelats av specialdomstolarna. Tribunalen är sammansatt av åtminstone en domare från varje medlemsstat.
  • Specialdomstolar kan inrättas för särskilda områden. De kan pröva och avgöra mål i första instans. Deras avgöranden kan överklagas till Tribunalen.

EU:s domstolar har sitt säte i Luxemburg och är flerspråkiga institutioner. Alla officiella EU-språk kan fungera som rättegångsspråk. Domstolarna är skyldiga att iaktta principen om flerspråkighet, eftersom de måste kunna kommunicera med parterna på rättegångsspråket och se till att deras rättspraxis sprids till alla medlemsstater.

Det är viktigt att komma ihåg att tillämpningen av EU-rätten inte enbart är EU:s domstolars ansvar. Även domstolarna i medlemsstaterna ska tillämpa EU-lagstiftningen. Med andra ord, EU:s och medlemsstaternas domstolar samarbetar för en sund och enhetlig tillämpning och tolkning.

För tvister mellan EU och dess anställda (exempelvis om frågor rörande rekrytering, karriär eller social trygghet) har man inrättat Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska unionens personaldomstol, som är sammansatt av sju domare.

EU-domstolen och tribunalen biträds av generaladvokater som i vissa mål avger ett opartiskt yttrande innan dom meddelas.

EU-domstolen ska inte förväxlas med Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Europadomstolen är inte en av EU:s domstolar, utan inrättades inom ramen för Länken öppnas i ett nytt fönsterEuroparådet genom Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) för att säkerställa respekt för de fri- och rättigheter som garanteras i denna konvention. Den rättspraxis som har utvecklats av Europadomstolen kan dock ha en stor inverkan på EU-rätten, eftersom grundläggande rättigheter som garanteras i Europakonventionen även utgör allmänna EU-rättsliga principer.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/10/2020