Pravo EU

Obnovi

Evropska unija (EU) ima svoj lastni pravni sistem in svoje lastno pravo: temeljna pravila in načela so določena v ustanovnih pogodbah. EU lahko sprejme zakonodajne in druge pravne akte, ki jih morajo države članice spoštovati in uporabljati.


Pravo EU je pravno zavezujoče in javno dostopno v vseh Povezava se odpre v novem oknuuradnih jezikih EU. Prek spletišča Povezava se odpre v novem oknuEUR-Lex je mogoče dostopati do popolnih besedil pravnih dokumentov EU v vseh navedenih jezikih in iskati posamezne predpise.

Viri prava EU

Glavna vira prava EU sta: primarno in sekundarno pravo.

Primarno pravo sestavljajo mednarodne pogodbe, ki določajo pravni okvir Evropske unije. Sekundarno pravo sestavljajo pravni akti, ki temeljijo na navedenih mednarodnih pogodbah, in sicer uredbe, direktive, sklepi in sporazumi. Poleg tega obstajajo tudi temeljna načela prava EU, sodna praksa, ki jo je razvilo Sodišče EU, in mednarodno pravo.

Posebnost predpisov EU je, da jih je mogoče neposredno izvrševati pred sodišči držav članic EU („neposredni učinek“) in da se lahko predpisi držav članic EU, ki so v nasprotju s pravom EU, štejejo za neveljavne („prevlada“ prava EU).

Primarno pravo EU (mednarodne pogodbe)

Primarno pravo se lahko šteje za vir prava EU z največjo pravno močjo. Je temelj pravnega reda EU in obsega zlasti naslednje Povezava se odpre v novem oknumednarodne pogodbe:

Vse te mednarodne pogodbe določajo način delitve oblasti med Unijo in državami članicami, postopek sprejemanja odločitev, pristojnosti institucij EU in obseg njihovih dejavnosti na posameznem področju politike.

Zadnja sprememba primarnega prava EU je bila izvedena s sprejetjem Povezava se odpre v novem oknuLizbonske pogodbe, ki je začela veljati decembra 2009 (zgoraj navedene mednarodne pogodbe vsebujejo spremembe iz Lizbonske pogodbe).

Sekundarno pravo EU (zakonodaja, sporazumi itd.)

Sekundarno pravo sestavljajo t. i. enostranski akti in sporazumi.

Enostranski akti so zlasti pravni akti, navedeni v členu 288 Povezava se odpre v novem oknuPogodbe o delovanju EU: uredbe, direktive, sklepi, mnenja in priporočila. Poleg tega obstajajo tudi posebni pravni akti, ki temeljijo na prejšnjih pogodbah: na področju kazenskih zadev na primer še naprej veljajo „okvirni sklepi“ (sprejeti so bili pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ko je imelo pravosodno in policijsko sodelovanje v kazenskih zadevah poseben položaj – več informacij je na voljo na naslednji povezavi: Povezava se odpre v novem oknupovzetki – kazenske zadeve do novembra 2009). Pravno zavezujoči akti, sprejeti v zakonodajnem postopku (kot so uredbe, direktive in okvirni sklepi), se imenujejo tudi zakonodajni akti ali „zakonodaja“.

Sporazumi obsegajo: mednarodne sporazume ali konvencije, ki sta jih podpisali Skupnost ali Evropska unija in država ali organizacija, ki ni del EU, sporazume med državami članicami in medinstitucionalne sporazume, ki so jih sklenile posamezne institucije EU.

Povzetki zakonodaje in podrobnejše informacije

Spletišče Povezava se odpre v novem oknuEUR-Lex poleg popolnih besedil vseh pravnih dokumentov EU vsebuje razdelek Povezava se odpre v novem oknuPovzetki zakonodaje EU, ki predstavlja glavne vidike zakonodaje EU v zgoščeni in uporabniku prijazni obliki. Vsebuje približno 2 000 povzetkov zakonodajnih aktov EU, razdeljenih po tematskih področjih politik, ki se ujemajo z Povezava se odpre v novem oknudejavnostmi EU. Tematska področja se raztezajo od avdiovizualnega področja in medijev do zunanjih odnosov ter predstavljajo obsežen in sodoben pregled zakonodaje EU. V zbirki pa ni pravnih odločitev, ki so zanimive le kratek čas, kot so odločitve o dodelitvi sredstev.

Poleg tega podatkovna zbirka Povezava se odpre v novem oknuEUR-Lex vsebuje podatke o vseh predlogih zakonodajnih aktov v postopku odločanja v institucijah EU, Povezava se odpre v novem oknuEurope Direct pa navedeno dopolnjuje z uporabniku prijaznimi povzetki včasih precej dolgih zakonodajnih aktov EU s tehnično vsebino (odgovarja tudi na vprašanja državljanov v zvezi z EU).


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 07/10/2020