Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EU:n oikeus


Euroopan unionilla (EU) on oma oikeusjärjestelmänsä ja lainsäädäntönsä. Tärkeimmistä säännöistä ja periaatteista on määrätty perussopimuksissa. EU voi hyväksyä säädöksiä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava ja sovellettava.


EU:n lainsäädäntö on oikeudellisesti sitovaa, ja se on julkisesti saatavana kaikilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU:n virallisilla kielilläLinkki avautuu uuteen ikkunaanEUR-Lex-verkkosivuston kautta voi tutustua EU:n oikeudellisiin asiakirjoihin kaikilla virallisilla kielillä sekä hakea tiettyä lakia tai lainsäädännön osaa.

EU:n oikeuslähteet

EU:n kaksi tärkeintä oikeuslähdettä ovat primaarioikeus ja johdettu oikeus.

Primaarioikeus muodostuu perussopimuksista, joilla määrätään Euroopan unionin oikeusperustasta. Johdettu oikeus muodostuu perussopimuksiin pohjautuvista säädöksistä, kuten asetuksista, direktiiveistä, päätöksistä ja sopimuksista. Lisäksi voimassa ovat EU:n lainsäädännön yleiset periaatteet, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä kansainvälinen oikeus.

EU-oikeuden erityispiirteenä on, että sitä voidaan soveltaa suoraan EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimissa (välitön oikeusvaikutus) ja että EU:n jäsenvaltioiden lakeja voidaan pitää pätemättöminä, jos ne ovat ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa (jälkimmäisen ensisijaisuus).

EU:n primaarioikeus (perussopimukset)

Primaarioikeutta voidaan pitää Euroopan unionin ensisijaisena oikeuslähteenä. Se on Euroopan oikeusjärjestyksessä ylimmäisenä ja koostuu pääasiassa seuraavista Linkki avautuu uuteen ikkunaanperussopimuksista:

Näissä perussopimuksissa säädetään vallanjaosta EU:n ja jäsenvaltioiden välillä sekä määritellään päätöksenteossa käytettävä menettely, EU:n toimielinten päätösvalta sekä toimielinten tehtävät kussakin toimintalohkossa.

EU:n primaarioikeutta on tarkistettu viimeksi Linkki avautuu uuteen ikkunaanLissabonin sopimuksella, joka astui voimaan joulukuussa 2009 (Lissabonin sopimuksen aiheuttamat muutokset sisältyvät edellä mainittuihin perussopimuksiin).

EU:n johdettu oikeus (lainsäädäntö, sopimukset jne.)

Johdettu oikeus käsittää niin sanotut yksipuoliset säädökset ja sopimukset.

Yksipuolisia säädöksiä ovat pääasiassa ne, jotka on lueteltu Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa: asetukset, direktiivit, päätökset, lausunnot ja suositukset. Lisäksi käytössä on aiempiin perussopimuksiin perustuvia säädöksiä. Esimerkiksi rikosasioissa sovelletaan yhä ns. puitepäätöksiä, jotka hyväksyttiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, kun oikeuslaitoksen ja poliisin yhteistyöllä rikosasioissa oli erityisasema. (Lisätietoa asiasta on seuraavan linkin takana: Linkki avautuu uuteen ikkunaanTiivistelmät – rikosasiat marraskuuhun 2009 saakka). Lainsäädäntömenettelyssä hyväksyttyjä oikeudellisesti sitovia säädöksiä, esimerkiksi asetuksia, direktiivejä ja puitepäätöksiä, kutsutaan säädöksiksi tai lainsäädännöksi.

Sopimuksiin kuuluvat yhteisön tai Euroopan unionin ja EU:n ulkopuolisen maan tai muun toimijan väliset kansainväliset sopimukset ja yleissopimukset, jäsenvaltioiden väliset sopimukset sekä EU:n eri toimielinten keskenään solmimat sopimukset.

Tiivistelmät lainsäädännöstä ja lisätietoa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEUR-Lex-sivusto sisältää kaikkien EU:n lainsäädäntöasiakirjojen lyhentämättömät versiot. Lisäksi verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaan”Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä” esitetään EU-lainsäädännön tärkeimmät kohdat tiiviissä ja helposti luettavassa muodossa. Verkkosivustolla on noin 2 000 tiivistelmää EU:n lainsäädännöstä ryhmiteltynä Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU:n toimialoja vastaaviin aiheisiin. Aiheet vaihtelevat maataloudesta liikenteeseen, ja niiden alla esitellään EU:n lainsäädäntöä kattavasti ja ajantasaisessa muodossa. Sivustolla ei ole kuitenkaan saatavilla esimerkiksi tukipäätöksiä tai muita oikeudellisia ratkaisuja, jotka ovat kiinnostavia vain lyhyen ajan.

Lisäksi Linkki avautuu uuteen ikkunaanEUR-Lex-tietokannasta voi seurata lakiesitysten etenemistä EU:n toimielinten päätöksentekomenettelyssä, ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurope Direct täydentää muita kanavia tarjoamalla käyttäjäystävällisiä tiivistelmiä EU-säädöksistä, jotka voivat toisinaan olla melko pitkiä ja teknisiä. Europe Direct vastaa myös kansalaisten EU:ta koskeviin kysymyksiin.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Last update: 07/10/2020