Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Преглед на ЕС по въпросите на медиацията


Европейският съюз активно популяризира способите за алтернативно решаване на спорове (АРС), като например медиацията. Директивата относно медиацията се прилага във всички държави — членки на ЕС. Директивата се отнася за медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.


Чрез насърчаване на използването на медиация се улеснява разрешаването на спорове и се спомага да бъдат избегнати тревоги, време и средства, свързани със съдебните дела, като по този начин се позволява на гражданите успешно да обезпечат законните си права.

Директивата за медиацията се прилага за трансгранични спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тя се отнася за спорове, при които поне една от страните е с местоживеене в държава членка, различна от държавата членка на местоживеене на която и да е от другите страни към датата, на която страните се съгласяват да използват медиация или към датата, когато медиацията е разпоредена от съд.

Главната цел на този правен инструмент е да се насърчи използването на медиация в държавите членки.

За целта директивата съдържа пет основни разпоредби:

  • С нея се определя задължение на всяка държава членка да насърчава обучението на медиатори и да гарантира високо качество на медиацията.
  • С нея се дава право на всеки съдия, ако счете за уместно и като отчита обстоятелствата по делото, да прикани страните по даден спор най-напред да опитат медиация.
  • С нея се предвижда по искане на двете страни да може да се придаде изпълнителна сила на постигнати в резултат на медиацията споразумения. Това може да бъде осъществено например посредством съдебно решение за одобрение или заверка от нотариус.
  • С нея се осигурява медиацията да се провежда при условията на поверителност. Предвижда се медиаторът да не може да бъде принуден да дава свидетелски показания в съда относно случилото се по време на процедурата по медиация при бъдещи спорове между страните по тази медиация.
  • С нея се гарантира страните да не губят възможността да отнесат спора до съда поради изтичането на давностни срокове в хода на процедурата по медиация: давностните срокове за започване на съдебно производство спират да текат по време на медиацията.

Европейски кодекс за поведение на медиаториPDF(118 Kb)bg, в който се определят редица принципи, към които медиаторите могат да решат да се придържат доброволно, бе разработен от група заинтересовани лица с помощта на Европейската комисия.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 18/12/2020