Eurojust

Ripristina

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?

År 2002 inrättade rådet Eurojust för att stärka kampen mot grov organiserad brottslighet. Under 2018 uppdaterade Europaparlamentet och rådet Eurojusts mandat att stödja och stärka samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter i samband med grov gränsöverskridande brottslighet. Eurojust är ett organ som består av åklagare, domare och företrädare för rättsliga myndigheter med motsvarande befogenheter.


Vad är Eurojust?

Eurojust, Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, är ett unikt nav med säte i Haag, Nederländerna, där nationella rättsliga myndigheter har ett nära samarbete för att bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Eurojusts uppgift är att bidra till att göra Europa säkrare genom att samordna det arbete som utförs av nationella myndigheter – både från EU:s medlemsstater och från tredjeländer – när det gäller att utreda och lagföra gränsöverskridande brottslighet.

Vilka uppgifter och befogenheter har Eurojust?

Eurojust stöder och stärker samordningen och samarbetet mellan nationella utredande myndigheter och åklagarmyndigheter när det gäller grov brottslighet som Eurojust är behörig att hantera, om brottet berör två eller flera medlemsstater, eller kräver lagföring på gemensamma grunder, på grundval av insatser som genomförs och information som tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter, Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropol, Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska åklagarmyndigheten och Länken öppnas i ett nytt fönsterOlaf.

För att utföra sina uppgifter beaktar Eurojust varje begäran från en behörig myndighet i en medlemsstat, all information som tillhandahålls av unionens behöriga myndigheter, institutioner, organ och byråer samt all information som samlats in av Eurojust själv.

Eurojust underlättar också verkställandet av framställningar och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet framställningar och beslut baserade på instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande.

Eurojust är behörigt när det gäller de former av allvarlig brottslighet som förtecknas i Länken öppnas i ett nytt fönsterEurojustförordningen. Från och med den dag då Europeiska åklagarmyndigheten påbörjar sina utrednings- och lagföringsuppgifter ska Eurojust emellertid inte utöva sin behörighet i fråga om brott för vilka Europeiska åklagarmyndigheten utövar sin behörighet, utom i de fall där medlemsstater som inte deltar i det fördjupade samarbetet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten också är involverade och på begäran av dessa medlemsstater eller på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten.

Eurojust ska utöva sin behörighet för brott som skadar unionens ekonomiska intressen i ärenden som inbegriper medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten men för vilka Europeiska åklagarmyndigheten inte har behörighet eller beslutar att inte utöva sin behörighet.

Hur fungerar Eurojust?

Eurojust bistår vid ett stort antal utredningar och åtal. Varje fall skiljer sig åt och kräver ett individuellt tillvägagångssätt. Ofta måste utredare och åklagare agera omedelbart för att lokalisera och gripa misstänkta. I sådana fall kan nationella myndigheter förlita sig på Eurojusts unika Länken öppnas i ett nytt fönsterjourtjänst, till exempel genom att underlätta ett snabbt verkställande av en Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeisk arresteringsorder, ett beslut om frysning eller insamling av bevis med hjälp av en Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeisk utredningsorder. I andra tider byggs en utredning långsamt och metodiskt, vilket innebär månader, eller till och med år, av noggrann planering, samordning och diskussion, där Eurojust spelar en samordnande roll. Fyra viktiga typer av stöd som tillhandahålls av Eurojust är Länken öppnas i ett nytt fönstergemensamma utredningsgrupper, Länken öppnas i ett nytt fönsterEU:s verktyg för rättsligt samarbete, Länken öppnas i ett nytt fönstersamordningsmöten Länken öppnas i ett nytt fönsteroch samordningscentrum.

De ärenden som har anhängiggjorts vid Eurojust rör antingen två eller flera EU-medlemsstater eller en medlemsstat och ett land utanför EU. Ibland rör det sig om brott som begåtts i en enda medlemsstat och som har återverkningar utanför dess gränser. Eurojust erbjuder medlemsstaterna sin omfattande erfarenhet av och sakkunskap om rättsligt samarbete, inbegripet en rad verktyg för att hantera problem såsom behörighetskonflikter, utlämning, tillåtlighet av bevismaterial och frysning och återvinning av tillgångar. Eftersom Eurojust tar emot myndigheter från alla Länken öppnas i ett nytt fönstermedlemsstater och olika Länken öppnas i ett nytt fönstertredjestater kan Eurojust svara på förfrågningar snabbt och ibland hjälpa till att lösa ett ärende inom timmar.

Hur är Eurojusts organisation organiserad?

Eurojusts kollegium består av nationella medlemmar, en från varje EU-medlemsstat (med undantag för Danmark, som enligt protokoll nr 22 inte är bundet av Länken öppnas i ett nytt fönsterEurojustförordningen. De nationella medlemmarna är domare, åklagare eller andra yrkesverksamma inom rättsväsendet med motsvarande kompetens. De nationella ledamöterna får stöd av ställföreträdare och assistenter.

När kollegiet utövar sina förvaltningsuppgifter består det också av en företrädare för Europeiska kommissionen. Kollegiet övervakas av Eurojusts ordförande, som väljs för en mandatperiod på fyra år, med en mandattid på två mandatperioder. Två vice ordförande bistår ordföranden i hans eller hennes arbete. De väljs också för en mandatperiod på fyra år, med en mandattid på två mandatperioder.

Eurojusts styrelse bistår Eurojusts kollegium i dess förvaltningsfunktioner. Den övervakar den administrativa direktörens nödvändiga förberedande arbete i administrativa frågor för antagande av kollegiet och fattar administrativa beslut som uttryckligen beskrivs i artikel 16 Länken öppnas i ett nytt fönsteri Eurojustförordningen.

Styrelsen leds av Eurojusts ordförande och består av Eurojusts vice ordförande samt en företrädare för Europeiska kommissionen. Två andra kollegiemedlemmar utses till styrelsen enligt ett tvåårigt rotationssystem.

Den administrativa direktören förvaltar Eurojusts administration, som i sin tur stöder Eurojusts kollegium.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEurojust


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 23/12/2020