Eurojust

Restaurar

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Neuvosto perusti vuonna 2002 Eurojustin vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto päivittivät vuonna 2018 Eurojustin toimeksiantoa tukeakseen ja lujittaakseen kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä vakavan rajatylittävän rikollisuuden osalta. Eurojust on elin, joka koostuu syyttäjistä, tuomareista ja oikeusviranomaisten edustajista, joilla on vastaava toimivalta.


Mikä on Eurojust?

Eurojust, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto, on ainutlaatuinen keskus Haagissa, Alankomaissa, jossa kansalliset oikeusviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä vakavan rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Eurojustin tehtävänä on parantaa Euroopan turvallisuutta koordinoimalla EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisten viranomaisten työtä kansainvälisen rikollisuuden tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

Mitkä ovat Eurojustin tehtävät ja toimivalta?

Eurojust tukee ja vahvistaa jäsenvaltioiden viranomaisten, Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropolin, Linkki avautuu uuteen ikkunaanEPPOn ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanOLAFin toteuttamien operaatioiden ja niiden toimittamien tietojen perusteella kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä vakavan rikollisuuden osalta, jota Eurojust on toimivaltainen käsittelemään, jos rikos koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein tapahtuvaa syytteeseenpanoa.

Tehtäviään suorittaessaan Eurojust ottaa huomioon kaikki jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esittämät pyynnöt, kaikki toimivaltaisten unionin viranomaisten, toimielinten, elinten ja laitosten toimittamat tiedot sekä Eurojustin itse keräämät tiedot.

Eurojust helpottaa myös oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen ja päätösten täytäntöönpanoa, mukaan lukien vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettuihin välineisiin perustuvat pyynnöt ja päätökset.

Eurojustilla on toimivalta Eurojust-asetuksessa lueteltujen vakavan rikollisuuden muotojen osaltaLinkki avautuu uuteen ikkunaan. Eurojust ei kuitenkaan käytä toimivaltaansa niiden rikosten osalta, joiden osalta EPPO käyttää toimivaltaansa, siitä päivästä alkaen, jona EPPO aloittaa tutkinta- ja syyttämistehtävänsä, lukuun ottamatta tapauksia, joihin osallistuu myös jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön EPPOn perustamisessa, kyseisten jäsenvaltioiden tai EPPOn pyynnöstä.

Eurojust käyttää toimivaltaansa unionin taloudellisia etuja vahingoittavissa rikoksissa tapauksissa, joihin liittyy jäsenvaltioita, jotka osallistuvat EPPOn perustamista koskevaan tiiviimpään yhteistyöhön, mutta joiden osalta EPPOlla ei ole toimivaltaa tai se päättää olla käyttämättä toimivaltaansa.

Miten Eurojust toimii?

Eurojust avustaa monenlaisissa tutkinta- ja syytetoimissa. Jokainen tapaus on erilainen ja edellyttää yksilöllistä lähestymistapaa. Usein tutkijoiden ja syyttäjien on toimittava välittömästi epäiltyjen löytämiseksi ja kiinni ottamiseksi. Tällaisissa tapauksissa kansalliset viranomaiset voivat tukeutua Eurojustin ainutlaatuisiin päivystyspalveluihin Linkki avautuu uuteen ikkunaanesimerkiksi helpottamalla Linkki avautuu uuteen ikkunaaneurooppalaisen pidätysmääräyksen, jäädyttämispäätöksen tai todisteiden keräämistä Linkki avautuu uuteen ikkunaaneurooppalaisen tutkintamääräyksen avulla. Muulloin tutkimus rakentuu hitaasti ja menetelmällisesti, ja siihen sisältyy kuukausia tai jopa vuosia huolellista suunnittelua, koordinointia ja keskustelua, ja Eurojustilla on koordinoiva rooli. Neljä keskeistä Eurojustin tarjoamaa tukimuotoa ovat Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhteiset tutkintaryhmät, Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU:n oikeudellisen yhteistyön välineet, Linkki avautuu uuteen ikkunaankoordinointikokoukset ja Linkki avautuu uuteen ikkunaankoordinointikeskukset.

Eurojustin käsiteltäväksi saatetut asiat koskevat joko kahta tai useampaa EU:n jäsenvaltiota tai yhtä jäsenvaltiota ja yhtä EU:n ulkopuolista valtiota. Joissakin tapauksissa on kyse yksittäisessä jäsenvaltiossa tehdyistä rikoksista, joilla on vaikutuksia sen rajojen ulkopuolella. Eurojust tarjoaa jäsenvaltioille laajan kokemuksensa ja asiantuntemuksensa oikeudellisesta yhteistyöstä, muun muassa erilaisia välineitä toimivaltaristiriitojen, rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen, todisteiden hyväksyttävyyden sekä varojen jäädyttämisen ja takaisinperinnän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Koska Eurojust ottaa vastaan kaikkien Linkki avautuu uuteen ikkunaanjäsenvaltioiden ja useiden Linkki avautuu uuteen ikkunaankolmansien valtioiden viranomaisia, se voi vastata pyyntöihin nopeasti ja auttaa toisinaan ratkaisemaan tapauksen tuntien kuluessa.

Mikä on Eurojustin organisaatio?

Eurojustin kollegio koostuu kansallisista jäsenistä, yksi kustakin EU:n jäsenvaltiosta (lukuun ottamatta Tanskaa, jota Eurojust-asetus ei pöytäkirjan N:o 22 nojalla sidoLinkki avautuu uuteen ikkunaan). Kansalliset jäsenet ovat tuomareita, syyttäjiä tai muita oikeusalan ammattilaisia, joilla on vastaava pätevyys. Varajäsenet ja avustajat avustavat kansallisia jäseniä.

Kollegiossa on johtotehtäviä hoitaessaan myös Euroopan komission edustaja. Kollegiota valvoo Eurojustin puheenjohtaja, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka on rajattu kahteen kauteen. Kaksi varapuheenjohtajaa avustaa puhemiestä tämän tehtävien hoitamisessa. Heidät valitaan myös neljän vuoden toimikaudeksi, joka on rajattu kahteen kauteen.

Eurojustin johtokunta avustaa Eurojustin kollegiota sen hallinnointitehtävissä. Se valvoo hallinnollisia asioita koskevaa hallintojohtajan valmistelutyötä kollegion hyväksyttäväksi ja tekee hallinnollisia päätöksiä, jotka on nimenomaisesti kuvattu Eurojust-asetuksen 16 artiklassaLinkki avautuu uuteen ikkunaan.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Eurojustin puheenjohtaja, ja siihen kuuluvat Eurojustin varapuheenjohtajat sekä Euroopan komission edustaja. Kaksi muuta kollegion jäsentä nimitetään hallintoneuvostoon kaksivuotisen vuorottelujärjestelmän mukaisesti.

Hallinnollinen johtaja johtaa Eurojustin hallintoa, joka puolestaan tukee Eurojustin kollegiota.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurojust


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 23/12/2020