Eurojust

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: good

Do you consider this translation useful?

Fl-2002, il-Kunsill stabbilixxa l-Eurojust sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata serja. Fl-2018, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill aġġornaw il-mandat tal-Eurojust biex tappoġġa u ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni fir-rigward tal-kriminalità transfruntiera serja. L-Eurojust huwa korp magħmul minn prosekuturi, imħallfin u rappreżentanti ta’ awtoritajiet ġudizzjarji b’kompetenzi ekwivalenti.


X’inhu Eurojust?

L-Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali, hija ċentru uniku bbażat fl-Aja, in-Netherlands, fejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib biex jiġġieldu l-kriminalità transfruntiera serja. Ir-rwol tal-Eurojust huwa li tgħin biex l-Ewropa ssir post aktar sikur billi tikkoordina l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali — mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll minn Stati terzi — fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-kriminalità transnazzjonali.

X’inhuma l-kompiti u l-kompetenzi tal-Eurojust?

Il-Eurojust tappoġġa u ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni fir-rigward tal-kriminalità serja li l-Eurojust hija kompetenti li tittratta, fejn dak ir-reat jaffettwa żewġ Stati Membri jew aktar, jew teħtieġ prosekuzzjoni fuq bażijiet komuni, abbażi ta’ operazzjonijiet imwettqa u informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Europol, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-UPPE u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-OLAF.

Biex twettaq il-kompiti tagħha, il-Eurojust tqis kwalunkwe talba minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru, kwalunkwe informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kompetenti tal-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni miġbura mill-Eurojust stess.

Il-Eurojust tiffaċilita wkoll l-eżekuzzjoni ta’ talbiet għal, u deċiżjonijiet dwar, kooperazzjoni ġudizzjarja, inklużi talbiet u deċiżjonijiet ibbażati fuq strumenti li jagħtu effett lill-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku.

L-Eurojust hija kompetenti fir-rigward tal-forom ta’ kriminalità serja elenkati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafir-Regolament dwar il-Eurojust. Madankollu, mid-data li fiha l-UPPE jassumi l-kompiti investigattivi u ta’ prosekuzzjoni tiegħu, il-Eurojust ma għandhiex teżerċita l-kompetenza tagħha fir-rigward ta’ reati li għalihom l-UPPE jeżerċita l-kompetenza tiegħu, ħlief f’dawk il-każijiet fejn l-Istati Membri li ma jipparteċipawx f’kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-UPPE jkunu involuti wkoll u fuq it-talba ta’ dawk l-Istati Membri jew fuq talba tal-UPPE.

Il-Eurojust għandha teżerċita l-kompetenza tagħha għal kriminalità li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f’każijiet li jinvolvu l-Istati Membri li jipparteċipaw f’kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-UPPE iżda li għalihom l-UPPE mhuwiex kompetenti jew iddeċieda li ma jeżerċitax il-kompetenza tiegħu.

Kif jaħdem l-Eurojust?

L-Eurojust tassisti f’firxa wiesgħa ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet. Kull każ huwa differenti u jeħtieġ approċċ individwali. Spiss, l-investigaturi u l-prosekuturi jridu jaġixxu immedjatament biex isibu u jaqbdu persuni suspettati. F’każijiet bħal dawn, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiddependu fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-servizzi on-call uniċi tal-Eurojust, pereżempju billi jiffaċilitaw l-eżekuzzjoni rapida ta’ Mandat ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArrest Ewropew (MAE), ordni ta’ ffriżar jew il-ġbir ta’ evidenza bl-użu ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrdni ta’ Investigazzjoni Ewropea (OIE). Fi żminijiet oħra, investigazzjoni tinbena bil-mod u b’mod metodiku, li tinvolvi xhur, jew saħansitra snin, ta’ ppjanar, koordinazzjoni u diskussjoni bir-reqqa, fejn l-Eurojust ikollha rwol ta’ koordinazzjoni. Erba’ tipi ewlenin ta’ appoġġ ipprovdut mill-Eurojust huma Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-iskwadri ta’ investigazzjoni konġunti, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-għodod ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja tal-UE, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-laqgħat ta’ koordinazzjoni u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċ-ċentri ta’ koordinazzjoni.

Il-każijiet imressqa quddiem l-Eurojust jew jinvolvu żewġ Stati Membri tal-UE jew aktar jew Stat Membru u Stat mhux tal-UE. Xi drabi l-każijiet jinvolvu reati mwettqa fi Stat Membru wieħed li jkollhom riperkussjonijiet lil hinn mill-fruntieri tiegħu. L-Eurojust toffri lill-Istati Membri l-esperjenza vasta u l-għarfien espert tagħha fil-kooperazzjoni ġudizzjarja, inkluż firxa ta’ għodod biex jiġu ttrattati problemi bħall-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni, l-estradizzjoni, l-ammissibbiltà tal-evidenza, u l-iffriżar u l-irkupru tal-assi. Peress li l-Eurojust takkomoda awtoritajiet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Istati Membri kollha u minn diversi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaStati terzi, hija tista’ twieġeb għat-talbiet malajr, u xi drabi tgħin biex issolvi każ fi żmien sigħat.

X’inhi l-organizzazzjoni tal-Eurojust?

Il-Kulleġġ tal-Eurojust huwa magħmul minn Membri Nazzjonali, wieħed minn kull Stat Membru tal-UE (bl-eċċezzjoni tad-Danimarka, li permezz tal-Protokoll Nru 22 mhijiex marbuta bir-Regolament dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Eurojust. Il-membri Nazzjonali huma mħallfin, prosekuturi jew professjonisti ġudizzjarji oħra ta’ kompetenza ekwivalenti. Il-membri Nazzjonali huma appoġġati mid-Deputati u l-Assistenti.

Meta jeżerċita l-funzjonijiet maniġerjali tiegħu, il-Kulleġġ jinkludi wkoll rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kulleġġ huwa ssorveljat mill-President tal-Eurojust, li jiġi elett għal mandat ta’ erba’ snin, b’limitu ta’ żmien ta’ żewġ mandati. Żewġ Viċi Presidenti jassistu lill-President fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. Huma eletti wkoll għal mandat ta’ erba’ snin, b’limitu ta’ żmien ta’ żewġ mandati.

Il-Bord Eżekuttiv tal-Eurojust jassisti lill-Kulleġġ tal-Eurojust fil-funzjonijiet maniġerjali tiegħu. Huwa jissorvelja l-ħidma preparatorja meħtieġa tad-Direttur Amministrattiv dwar kwistjonijiet amministrattivi għall-adozzjoni mill-Kulleġġ, u jieħu deċiżjonijiet amministrattivi li huma deskritti b’mod espliċitu fl-Artikolu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida16 tar-Regolament dwar il-Eurojust.

Il-Bord Eżekuttiv huwa ppresedut mill-President tal-Eurojust u jinkludi l-Viċi Presidenti tal-Eurojust kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea. Żewġ membri oħra tal-Kulleġġ jinħatru fil-Bord taħt sistema ta’ rotazzjoni ta’ sentejn.

Id-Direttur Amministrattiv imexxi l-amministrazzjoni tal-Eurojust, li min-naħa tagħha tappoġġa lill-Kulleġġ tal-Eurojust.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Eurojust


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/12/2020