Eurojust

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

In 2002 heeft de Raad Eurojust opgericht om de strijd tegen zware georganiseerde criminaliteit op te voeren. In 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad het mandaat van Eurojust geactualiseerd om de coördinatie en samenwerking tussen nationale onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten met betrekking tot ernstige grensoverschrijdende criminaliteit te ondersteunen en te versterken. Eurojust is een orgaan bestaande uit openbare aanklagers, rechters en vertegenwoordigers van justitiële autoriteiten met gelijkwaardige bevoegdheden.


Wat is Eurojust?

Eurojust, het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken, is een uniek knooppunt in Den Haag, Nederland, waar de nationale justitiële autoriteiten nauw samenwerken om ernstige grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. De rol van Eurojust bestaat erin Europa veiliger te maken door het werk van de nationale autoriteiten — zowel uit de EU-lidstaten als uit derde landen — bij het onderzoeken en vervolgen van grensoverschrijdende criminaliteit te coördineren.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van Eurojust?

Eurojust ondersteunt en versterkt de coördinatie en samenwerking tussen de nationale onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten in verband met ernstige criminaliteit die Eurojust bevoegd is om op te treden wanneer die criminaliteit twee of meer lidstaten treft, of vervolging op gemeenschappelijke basis vereist, op basis van operaties en informatie die door de autoriteiten van de lidstaten, De link wordt in een nieuw venster geopend.Europol, het De link wordt in een nieuw venster geopend.EOM en De link wordt in een nieuw venster geopend.OLAF worden verstrekt.

Voor de uitvoering van zijn taken houdt Eurojust rekening met elk verzoek van een bevoegde autoriteit van een lidstaat, met alle informatie die is verstrekt door de bevoegde autoriteiten, instellingen, organen en instanties van de Unie en met alle door Eurojust zelf verzamelde informatie.

Eurojust vergemakkelijkt ook de uitvoering van verzoeken en besluiten inzake justitiële samenwerking, met inbegrip van verzoeken en besluiten op basis van instrumenten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beginsel van wederzijdse erkenning.

Eurojust is bevoegd voor de in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Eurojust-verordeninggenoemde vormen van ernstige criminaliteit. Vanaf de datum waarop het EOM zijn onderzoeks- en vervolgingstaken op zich neemt, oefent Eurojust zijn bevoegdheid echter niet uit met betrekking tot strafbare feiten waarvoor het EOM zijn bevoegdheid uitoefent, behalve in de gevallen waarin de lidstaten die niet deelnemen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM ook en op verzoek van die lidstaten of op verzoek van het EOM betrokken zijn.

Eurojust oefent zijn bevoegdheden uit ten aanzien van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden in zaken waarbij lidstaten betrokken zijn die deelnemen aan de nauwere samenwerking inzake de oprichting van het EOM, maar ten aanzien waarvan het EOM geen bevoegdheid heeft of besluit om zijn bevoegdheid niet uit te oefenen.

Hoe werkt Eurojust?

Eurojust helpt bij een breed scala van onderzoeken en vervolgingen. Elk geval is anders en vereist een individuele aanpak. Vaak moeten opsporingsambtenaren en openbare aanklagers onmiddellijk optreden om verdachten te lokaliseren en aan te houden. In dergelijke gevallen kunnen de nationale autoriteiten een beroep doen op de unieke De link wordt in een nieuw venster geopend.aanwezigheidsdiensten van Eurojust, bijvoorbeeld door de snelle tenuitvoerlegging van een De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees aanhoudingsbevel (EAB), een bevriezingsbevel of het verzamelen van bewijsmateriaal met behulp van een De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees onderzoeksbevel (EOB) te vergemakkelijken. In andere gevallen wordt een onderzoek langzaam en methodisch opgebouwd, met maanden, of zelfs jaren, van zorgvuldige planning, coördinatie en discussie, waarbij Eurojust een coördinerende rol speelt. Vier belangrijke soorten ondersteuning die Eurojust biedt, zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.gemeenschappelijke onderzoeksteams, De link wordt in een nieuw venster geopend.EU-instrumenten voor justitiële samenwerking, De link wordt in een nieuw venster geopend.coördinatievergaderingen en De link wordt in een nieuw venster geopend.coördinatiecentra.

Bij de bij Eurojust aanhangig gemaakte zaken zijn twee of meer EU-lidstaten of een lidstaat en een niet-EU-lidstaat betrokken. Soms gaat het om misdrijven die in één lidstaat zijn gepleegd en die repercussies hebben buiten zijn grenzen. Eurojust biedt de lidstaten ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van justitiële samenwerking, waaronder een reeks instrumenten om problemen aan te pakken zoals jurisdictiegeschillen, uitlevering, toelaatbaarheid van bewijsmateriaal en bevriezing en invordering van vermogensbestanddelen. Aangezien Eurojust autoriteiten van alle De link wordt in een nieuw venster geopend.lidstaten en verschillende De link wordt in een nieuw venster geopend.derde staten bijstaat, kan het snel reageren op verzoeken, soms helpen om een zaak binnen enkele uren op te lossen.

Wat is de organisatie van Eurojust?

Eurojust College bestaat uit nationale leden, één uit elk van de EU-lidstaten (met uitzondering van Denemarken, dat krachtens Protocol nr. 22 niet gebonden is door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Eurojust-verordening. De nationale leden zijn rechters, aanklagers of andere beoefenaars van juridische beroepen met gelijkwaardige bevoegdheden. Nationale leden worden bijgestaan door plaatsvervangers en assistenten.

Bij de uitoefening van zijn beheerstaken bestaat het college ook uit een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Het college staat onder toezicht van de voorzitter van Eurojust, die wordt verkozen voor een ambtstermijn van vier jaar, met een maximale duur van twee ambtstermijnen. Twee vicevoorzitters staan de Voorzitter bij in de uitoefening van zijn/haar taken. Zij worden ook gekozen voor een ambtstermijn van vier jaar, met een maximale duur van twee ambtstermijnen.

De raad van bestuur van Eurojust staat het college van Eurojust bij in zijn beheerstaken. Hij ziet toe op de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden van de administratief directeur voor administratieve aangelegenheden die door het college moeten worden vastgesteld, en neemt administratieve besluiten die uitdrukkelijk worden beschreven in artikel 16 van De link wordt in een nieuw venster geopend.de Eurojust-verordening.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van Eurojust en bestaat uit de vicevoorzitters van Eurojust en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Twee andere leden van het college worden in de raad van bestuur benoemd volgens een toerbeurtsysteem van twee jaar.

De administratief directeur beheert het bestuur van Eurojust, dat op zijn beurt het college van Eurojust ondersteunt.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Eurojust


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/12/2020