Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Евроюст

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Европейският съвет създаде Евроюст с цел засилване на борбата срещу тежката организирана престъпност. Евроюст е орган, съставен от прокурори, магистрати или полицейски служители с еквивалентна компетентност.


Какво представлява Евроюст?

Евроюст е орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г. с цел стимулиране и подобряване на координацията между компетентните съдебни органи на държавите членки на ЕС при разследванията и наказателните преследвания във връзка с тежката трансгранична и организирана престъпност.

Какви са целите на Евроюст?

При разследвания и наказателни преследвания, засягащи две или повече държави членки, целта на Евроюст е да стимулира и подобрява координацията между националните органи, като взема под внимание всяко искане, постъпило от даден компетентен орган на дадена държава членка, както и информацията, предоставена от всеки орган, който е компетентен по силата на разпоредбите, приети в рамките на Договорите (Връзката отваря нов прозорецЕвропейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси, Връзката отваря нов прозорецЕвропол, и Връзката отваря нов прозорецОЛАФ).

Друга цел на Евроюст е подобряването на сътрудничеството между компетентните органи, по-специално като улеснява осъществяването на международната правна взаимопомощ и изпълнението на европейската заповед за арест.

Евроюст също така подпомага компетентните органи с цел подобряване на ефективността на разследванията и наказателните преследвания. Той оказва съдействие при разследвания и наказателни преследвания, водени от държава членка и трета държава или от държава членка и Комисията във връзка с престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Евроюст увеличава ефикасността на националните органи за разследване и наказателно преследване в работата им, свързана с тежката трансгранична и организирана престъпност, напр. тероризъм, трафик на хора, трафик на наркотици, измами и изпиране на пари, като целта е престъпниците да бъдат предадени на правосъдието бързо и ефективно.

Как работи Евроюст?

Евроюст изпълнява задачите си посредством националните си членове или в качеството си на колегиален орган. Той има правомощия да поиска от компетентните национални органи да предприемат разследване или наказателно преследване на конкретни деяния; да определи, че един от тях може да е в по-добра позиция да предприеме разследване или наказателно преследване на специфични действия; да координира действията на компетентните органи; да координира действията на компетентните органи; да създава съвместни екипи за разследване; или да предоставя информация, необходима за изпълнението на задачите му.

Евроюст осигурява информационния обмен между компетентните органи и им съдейства за предоставяне на възможно най-добра координация и сътрудничество. Евроюст си сътрудничи и с Европейската съдебна мрежа, Европол и ОЛАФ. Евроюст предлага логистична помощ и може да организира и да съдейства за провеждането на координационни срещи между съдебни и полицейски органи от различни държави с цел подпомагане решаването на правни въпроси и практически проблеми.

Какъв е съставът на Евроюст?

Евроюст е съставен от 28 национални членове, по един от всяка държава — членка на ЕС. Националните членове са командировани съгласно своята национална правна уредба и постоянната им месторабота се намира в Хага. Националните членове са високопоставени, опитни прокурори, съдии или полицейски служители с равностойна компетентност. Някои национални членове се подпомагат от заместници, помощници или командировани национални експерти.

Укрепване на Евроюст

На 4 юни 2009 г. Съветът прие ново решение за укрепване на Евроюст. Целите на новото решение за укрепване на Евроюст включват следното:

  • създаване на обща минимална основа на правомощията на националните членове
  • създаване на механизъм за спешна координация
  • подобряване на изпращането на информация в Евроюст
  • подобряване на националната база на Евроюст
  • укрепване на взаимоотношенията между Евроюст и ЕСМ
  • засилване на съдебното сътрудни­чество с държавите извън ЕС, като на Евроюст се даде възможност да изпраща магистрати за връзка в тези държави, засилване на сътрудничество­то с други органи като Европол, ОЛАФ и иВръзката отваря нов прозорецФронтекс.

На 17 юли 2014 г. бе прието Връзката отваря нов прозорецпредложение за регламент относно Евроюст. С него се цели да да се подобри оперативната ефективност на Евроюст. Преговорите относно предложението продължават.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвроюст


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Last update: 08/10/2020