Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Евроюст

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?


През 2002 г. Съветът създаде Евроюст с цел засилване на борбата срещу тежката организирана престъпност. През 2018 г. Европейският парламент и Съветът актуализираха мандата на Евроюст за подкрепа и засилване на координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи във връзка с тежката трансгранична престъпност. Евроюст е орган, съставен от прокурори, съдии и представители на съдебните органи с равностойни правомощия.


Какво представлява Евроюст?

Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, е уникален център със седалище в Хага, Нидерландия, където националните съдебни органи работят в тясно сътрудничество за борба с тежката трансгранична престъпност. Ролята на Евроюст е да спомогне за превръщането на Европа в по-безопасно място чрез координиране на работата на националните органи — от държавите — членки на ЕС, както и от трети държави — при разследването и наказателното преследване на транснационални престъпления.

Какви са задачите и компетенциите на Евроюст?

Евроюст подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи във връзка с тежки престъпления, които Евроюст е компетентен да разглежда, когато това престъпление засяга две или повече държави членки, или изисква наказателно преследване на обща основа, въз основа на проведените операции и информацията, предоставена от органите на държавите членки, от Връзката отваря нов прозорецЕвропол, от Връзката отваря нов прозорецЕвропейската прокуратура и от Връзката отваря нов прозорецOLAF.

При изпълнението на своите задачи Евроюст взема предвид всяко искане, отправено от компетентен орган на държава членка, всяка информация, предоставена от компетентни органи, институции, органи, служби и агенции на Съюза, както и всяка информация, събрана от самата Евроюст.

Евроюст също така улеснява изпълнението на искания за съдебно сътрудничество и решения в тази област, включително искания и решения въз основа на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване.

Евроюст е компетентен по отношение на видовете тежки престъпления, изброени в регламента за Връзката отваря нов прозорецЕвроюст. Въпреки това, считано от датата, на която Европейската прокуратура поема своите задачи по разследване и повдигане и поддържане на обвинение, Евроюст не упражнява своята компетентност по отношение на престъпления, за които Европейската прокуратура упражнява своята компетентност, освен в случаите, когато участват и държави членки, които не участват в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, и по искане на тези държави членки или по искане на Европейската прокуратура.

Евроюст упражнява своята компетентност по отношение на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, в случаите, които засягат държави членки, участващи в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, но по отношение на които Европейската прокуратура няма компетентност или когато тя реши да не упражнява компетентността си.

Как работи Евроюст?

Евроюст подпомага широк кръг от разследвания и наказателни преследвания. Всеки случай е различен и налага прилагането на индивидуален подход. Често следователите и прокурорите трябва да действат незабавно, за да открият и задържат заподозрени лица. В такива случаи националните органи могат да разчитат на уникалните Връзката отваря нов прозорецуслуги на Евроюст за дежурство, например чрез улесняване на бързото изпълнение на Връзката отваря нов прозорецевропейска заповед за арест (ЕЗА), решение за обезпечаване или събиране на доказателства чрез Връзката отваря нов прозорецевропейска заповед за разследване (ЕЗР). В други случаи разследването се извършва бавно и методично, което предполага месеци, дори години, на внимателно планиране, координация и обсъждане, като Евроюст играе координираща роля. Четири основни вида подкрепа, предоставяна от Евроюст, са Връзката отваря нов прозорецсъвместните екипи за разследване, Връзката отваря нов прозорецинструментите на ЕС за съдебно сътрудничество, Връзката отваря нов прозорецкоординационните срещи и Връзката отваря нов прозорецкоординационните центрове.

Делата, заведени пред Евроюст, засягат две или повече държави — членки на ЕС, или държава членка и държава извън ЕС. Понякога случаите са свързани с престъпления, извършени в една държава членка, които имат последици извън нейните граници. Евроюст предоставя на държавите членки своя богат опит и експертни познания в областта на съдебното сътрудничество, включително набор от инструменти за справяне с проблеми като спорове за компетентност, екстрадиция, допустимост на доказателства и замразяване и възстановяване на активи. Тъй като Евроюст приема органи от всички Връзката отваря нов прозорецдържави членки и различни Връзката отваря нов прозорецтрети държави, той може да отговори на исканията бързо, като понякога помага за разрешаването на даден случай в рамките на няколко часа.

Каква е организацията на Евроюст?

Колегиалният орган на Евроюст се състои от национални членове, по един от всяка държава — членка на ЕС (с изключение на Дания, която по силата на Протокол № 22 не е обвързана от регламента за Връзката отваря нов прозорецЕвроюст. Националните членове са съдии, прокурори или други съдебни специалисти с равностойна компетентност. Националните членове на ЕП се подпомагат от заместници и сътрудници.

При упражняването на управленските си функции колегиумът се състои и от представител на Европейската комисия. Колегиалният орган се контролира от председателя на Евроюст, който се избира за мандат от четири години, с максимален мандат от два мандата. Двама заместник-председатели подпомагат председателя при изпълнението на неговите/нейните функции. Те се избират и за мандат от четири години с максимален срок от два мандата.

Изпълнителният съвет на Евроюст подпомага колегиалния орган на Евроюст при изпълнението на неговите управленски функции. Тя наблюдава необходимата подготвителна работа на административния директор по административни въпроси, която трябва да бъде приета от колегиума, и взема административни решения, които са изрично описани в член 16 от регламента Връзката отваря нов прозорецза Евроюст.

Изпълнителният съвет се председателства от председателя на Евроюст и включва заместник-председателите на Евроюст, както и представител на Европейската комисия. Двама други членове на колегиума се назначават в управителния съвет на ротационен принцип за срок от две години.

Административният директор управлява администрацията на Евроюст, която от своя страна подпомага колегиалния орган на Евроюст.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецЕвроюст


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Última actualización: 23/12/2020