Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


V roku 2002 Rada zriadila Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti. V roku 2018 Európsky parlament a Rada aktualizovali mandát Eurojustu na podporu a posilnenie koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Eurojust je orgán zložený z prokurátorov, sudcov a zástupcov justičných orgánov s rovnocennými právomocami.


Čo je Eurojust?

Eurojust, Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, je jedinečným centrom so sídlom v Haagu v Holandsku, kde vnútroštátne justičné orgány úzko spolupracujú v boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Úlohou Eurojustu je prispieť k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším miestom, a to koordináciou práce vnútroštátnych orgánov z členských štátov EÚ, ako aj tretích štátov pri vyšetrovaní a stíhaní nadnárodnej trestnej činnosti.

Aké sú úlohy a právomoci Eurojustu?

Eurojust podporuje a posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, ktorú má Eurojust právomoc riešiť, ak sa tento trestný čin týka dvoch alebo viacerých členských štátov, alebo si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe na základe operácií a informácií poskytnutých orgánmi členských štátov, Odkaz sa zobrazí v novom okneEuropolom, Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskou prokuratúrou a úradom Odkaz sa zobrazí v novom okneOLAF.

Eurojust pri plnení svojich úloh zohľadňuje všetky žiadosti príslušného orgánu členského štátu, všetky informácie poskytnuté príslušnými orgánmi, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako aj všetky informácie zhromaždené samotným Eurojustom.

Eurojust tiež uľahčuje vybavovanie žiadostí o justičnú spoluprácu a prijímanie rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí založených na nástrojoch, ktorými sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania.

Eurojust je príslušný v súvislosti s formami závažnej trestnej činnosti uvedenými v Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadení o Eurojuste. Od dátumu, keď Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania, však Eurojust nevykonáva svoju právomoc, pokiaľ ide o trestné činy, v súvislosti s ktorými Európska prokuratúra vykonáva svoju právomoc, s výnimkou prípadov, keď sú zapojené aj členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry, a na žiadosť týchto členských štátov alebo na žiadosť Európskej prokuratúry.

Eurojust vykonáva svoju právomoc vo vzťahu k trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie v prípadoch, ktoré sa týkajú členských štátov zúčastňujúcich sa na posilnenej spolupráci na zriaďovaní Európskej prokuratúry, ale v súvislosti s ktorými Európska prokuratúra nemá právomoc alebo sa rozhodne svoju právomoc nevykonávať.

Ako Eurojust funguje?

Eurojust pomáha v širokej škále vyšetrovaní a trestných stíhaní. Každý prípad je iný a vyžaduje si osobitný prístup. Vyšetrovatelia a prokurátori musia často konať okamžite, aby mohli nájsť a zadržať podozrivé osoby. V takýchto prípadoch sa vnútroštátne orgány môžu spoľahnúť Odkaz sa zobrazí v novom oknena jedinečné pohotovostné služby Eurojustu, napríklad uľahčením rýchleho vykonania Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópskeho zatykača (EZR), príkazu na zaistenie alebo zhromažďovania dôkazov s použitím Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópskeho vyšetrovacieho príkazu (EVP). Inak sa vyšetrovanie realizuje pomaly a metodicky, čo zahŕňa mesiace alebo dokonca roky starostlivého plánovania, koordinácie a diskusie, pričom Eurojust zohráva koordinačnú úlohu. Štyri kľúčové typy podpory, ktorú poskytuje Eurojust, sú Odkaz sa zobrazí v novom oknespoločné vyšetrovacie tímy, Odkaz sa zobrazí v novom oknenástroje justičnej spolupráce EÚ, Odkaz sa zobrazí v novom oknekoordinačné stretnutia a Odkaz sa zobrazí v novom oknekoordinačné centrá.

Prípady predložené Eurojustu sa týkajú buď dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ alebo členského štátu a štátu mimo EÚ. Niekedy ide o trestné činy spáchané v jednom členskom štáte, ktoré majú dôsledky za jeho hranicami. Eurojust ponúka členským štátom svoje rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v oblasti justičnej spolupráce vrátane celého radu nástrojov na riešenie problémov, ako sú konflikty jurisdikcie, vydávanie, prípustnosť dôkazov a zmrazenie a vymáhanie majetku. Keďže Eurojust usporadúva orgány zo všetkých Odkaz sa zobrazí v novom oknečlenských štátov a rôznych Odkaz sa zobrazí v novom oknetretích štátov, môže rýchlo reagovať na žiadosti a niekedy pomôcť vyriešiť prípad do niekoľkých hodín.

Aká je organizácia Eurojustu?

Kolégium Eurojustu sa skladá z národných členov, jedného z každého členského štátu EÚ (s výnimkou Dánska, ktoré na základe protokolu č. 22 nie je viazané Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením o Eurojuste). Národní členovia sú sudcovia, prokurátori alebo iní odborníci v oblasti justície s rovnocennými kompetenciami. Národných poslancov podporujú zástupcovia a asistenti.

Kolégium sa pri výkone svojich riadiacich funkcií skladá aj zo zástupcu Európskej komisie. Na kolégium dohliada predseda Eurojustu, ktorý je volený na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom funkčné obdobie je obmedzené na dve funkčné obdobia. Dvaja podpredsedovia pomáhajú predsedovi pri výkone jeho funkcií. Sú tiež volení na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom funkčné obdobie je obmedzené na dve funkčné obdobia.

Výkonná rada Eurojustu pomáha kolégiu Eurojustu pri jeho riadiacich funkciách. Dohliada na potrebné prípravné práce organizačného riaditeľa v administratívnych záležitostiach, ktoré má kolégium prijať, a prijíma administratívne rozhodnutia, ktoré sú výslovne opísané v článku 16 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o Eurojuste.

Výkonnej rade predsedá predseda Eurojustu a tvoria jej podpredsedovia Eurojustu, ako aj zástupca Európskej komisie. Dvaja ďalší členovia kolégia sú menovaní do rady na základe dvojročného rotačného systému.

Administratívny riaditeľ riadi administratívu Eurojustu, ktorý zase podporuje kolégium Eurojustu.

Súvisiace odkazy:

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurojust


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Última actualización: 23/12/2020