Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


2002 M. Taryba įsteigė Eurojustą, kad sustiprintų kovą su sunkiais organizuotais nusikaltimais. 2018 M. Europos Parlamentas ir Taryba atnaujino Eurojusto įgaliojimus remti ir stiprinti nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų srityje. Eurojustas yra organas, kurį sudaro prokurorai, teisėjai ir lygiavertės kompetencijos teisminių institucijų atstovai.


Kas yra Eurojustas?

Eurojustas, Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra, yra unikalus centras Hagoje (Nyderlandai), kuriame nacionalinės teisminės institucijos glaudžiai bendradarbiauja kovodamos su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Eurojusto vaidmuo – padėti Europai tapti saugesne vieta koordinuojant ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių nacionalinių institucijų darbą tiriant tarpvalstybinius nusikaltimus ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą už juos.

Kokios yra Eurojusto užduotys ir kompetencijos sritys?

Eurojustas remia ir stiprina nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų, kuriuos Eurojustas yra kompetentingas nagrinėti, srityje, kai tas nusikaltimas paveikia dvi ar daugiau valstybių narių arba reikalauja vykdyti baudžiamąjį persekiojimą bendru pagrindu, remiantis valstybių narių institucijų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropolo, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos prokuratūros ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOLAF vykdomomis operacijomis ir pateikta informacija.

Vykdydamas savo užduotis Eurojustas atsižvelgia į visus valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktus prašymus, į visą kompetentingų Sąjungos institucijų, institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų pateiktą informaciją, taip pat į visą paties Eurojusto surinktą informaciją.

Eurojustas taip pat padeda vykdyti prašymus ir sprendimus dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant prašymus ir sprendimus, grindžiamus dokumentais, kuriais įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas.

Eurojusto kompetencijai priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEurojusto reglamente išvardytų sunkių nusikaltimų rūšių klausimai. Tačiau nuo tos dienos, kai Europos prokuratūra prisiima savo tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo užduotis, Eurojustas nesinaudoja savo kompetencija nusikaltimų, kurių atžvilgiu Europos prokuratūra naudojasi savo kompetencija, atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai taip pat dalyvauja tvirtesniame bendradarbiavime Europos prokuratūros įsteigimo srityje nedalyvaujančios valstybės narės, ir tų valstybių narių prašymu arba Europos prokuratūros prašymu.

Eurojustas naudojasi savo kompetencija, susijusia su nusikalstama veika, darančia poveikį Sąjungos finansiniams interesams, bylose, susijusiose su valstybėmis narėmis, kurios dalyvauja vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, tačiau kuriose Europos prokuratūra neturi kompetencijos arba nusprendžia ja nesinaudoti.

Kaip Eurojustas veikia?

Eurojustas padeda vykdyti įvairiausius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą. Kiekviena byla yra skirtinga ir turi būti sprendžiama individualiai. Dažnai tyrėjai ir prokurorai turi nedelsdami imtis veiksmų, kad nustatytų įtariamųjų buvimo vietą ir juos sulaikytų. Tokiais atvejais nacionalinės institucijos gali Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspasikliauti unikaliomis Eurojusto budinčiomis tarnybomis, pavyzdžiui, palengvinant greitą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos arešto orderio (EAO), nutarimo įšaldyti vykdymą arba įrodymų rinkimą naudojant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos tyrimo orderį (ETO). Kitais laikais tyrimas atliekamas lėtai ir metodiškai, reikalaujant kelių ar net metų kruopštaus planavimo, koordinavimo ir diskusijų, o Eurojustui tenka koordinatoriaus vaidmuo. Keturios pagrindinės Eurojusto teikiamos paramos rūšys yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasjungtinės tyrimų grupės, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasES teisminio bendradarbiavimo priemonės, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskoordinavimo posėdžiai ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskoordinavimo centrai.

Eurojustui iškeltose bylose dalyvauja dvi ar daugiau ES valstybių narių arba valstybė narė ir ES nepriklausanti valstybė. Kartais atvejai yra susiję su vienoje valstybėje narėje padarytais nusikaltimais, kurie turi pasekmių už jos ribų. Eurojustas suteikia valstybėms narėms didelę patirtį ir ekspertines žinias teisminio bendradarbiavimo srityje, įskaitant įvairias priemones, skirtas spręsti tokias problemas kaip jurisdikcijos kolizija, ekstradicija, įrodymų leistinumas ir turto įšaldymas bei susigrąžinimas. Kadangi Eurojustas priima visų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvalstybių narių ir įvairių Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastrečiųjų valstybių institucijas, jis gali greitai reaguoti į prašymus, kartais padėdamas per kelias valandas išspręsti bylą.

Kas yra Eurojusto struktūra?

Eurojusto kolegiją sudaro nacionaliniai nariai, po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės (išskyrus Daniją, kuriai pagal Protokolą Nr. 22 Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEurojusto reglamentas nėra privalomas. Nacionaliniai nariai yra teisėjai, prokurorai ar kiti atitinkamos kompetencijos teisminių institucijų specialistai. Nacionaliniams Parlamento nariams padeda pavaduotojai ir padėjėjai.

Vykdydama valdymo funkcijas, Kolegiją taip pat sudaro Europos Komisijos atstovas. Kolegiją prižiūri Eurojusto pirmininkas, renkamas ketverių metų kadencijai, kurios kadencija negali būti ilgesnė kaip dvi kadencija. Du pirmininko pavaduotojai padeda Pirmininkui vykdyti savo pareigas. Jie taip pat renkami ketverių metų kadencijai, o jų kadencija negali būti ilgesnė kaip dvi kadencija.

Eurojusto vykdomoji valdyba padeda Eurojusto kolegijai vykdyti valdymo funkcijas. Jis prižiūri būtiną administracijos direktoriaus parengiamąjį darbą, susijusį su administraciniais klausimais, kurį turi priimti kolegija, ir priima administracinius sprendimus, kurie aiškiai aprašyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEurojusto reglamento 16 straipsnyje.

Vykdomajai valdybai pirmininkauja Eurojusto pirmininkas; ją sudaro Eurojusto pirmininko pavaduotojai ir Europos Komisijos atstovas. Kiti du kolegijos nariai skiriami į valdybą pagal dvejų metų rotacijos sistemą.

Administracijos direktorius vadovauja Eurojusto administravimui, kuris savo ruožtu remia Eurojusto kolegiją.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEurojustas


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Utolsó frissítés: 23/12/2020