Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Padome 2002. gadā izveidoja Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagu organizēto noziedzību. Eiropas Parlaments un Padome 2018. gadā atjaunināja Eurojust pilnvaras atbalstīt un stiprināt koordināciju un sadarbību starp valstu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādēm saistībā ar smagiem pārrobežu noziegumiem. Eurojust ir struktūra, kas sastāv no prokuroriem, tiesnešiem un tiesu iestāžu pārstāvjiem ar līdzvērtīgu kompetenci.


Kas ir Eurojust?

Eurojust, Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, ir unikāls centrs, kas atrodas Hāgā, Nīderlandē, kur valstu tiesu iestādes cieši sadarbojas, lai apkarotu smagus pārrobežu noziegumus. Eurojust uzdevums ir palīdzēt padarīt Eiropu par drošāku vietu, koordinējot ES dalībvalstu un trešo valstu iestāžu darbu starptautisku noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.

Kādi ir Eurojust uzdevumi un kompetence?

Eurojust atbalsta un stiprina koordināciju un sadarbību starp valstu iestādēm, kas veic izmeklēšanu un kriminālvajāšanu saistībā ar smagiem noziegumiem, kuru apkarošana ir Eurojust kompetencē, ja minētais noziegums skar divas vai vairāk dalībvalstis vai ja ir nepieciešama kopīga kriminālvajāšana, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu, Saite atveras jaunā logāEiropola, Saite atveras jaunā logāEPPO un Saite atveras jaunā logāOLAF veiktajām darbībām un sniegto informāciju.

Lai veiktu savus uzdevumus, Eurojust ņem vērā visus lūgumus, ko iesniegusi dalībvalsts kompetentā iestāde, visu informāciju, ko sniegušas Savienības iestādes, iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, kā arī visu informāciju, ko savākusi Eurojust.

Eurojust arī palīdz izpildīt lūgumus un lēmumus par tiesu iestāžu sadarbību, tostarp lūgumus un lēmumus, kas balstīti uz instrumentiem, ar kuriem īsteno savstarpējas atzīšanas principu.

Eurojust ir kompetenta attiecībā uz smagu noziegumu veidiem, kas uzskaitīti Eurojust Saite atveras jaunā logāregulā. Tomēr no dienas, kad EPPO sāk pildīt savus izmeklēšanas un kriminālvajāšanas uzdevumus, Eurojust neīsteno savu kompetenci attiecībā uz noziegumiem, kas ir EPPO kompetencē, izņemot gadījumus, kad ir iesaistītas arī dalībvalstis, kas nepiedalās ciešākā sadarbībā EPPO izveidei, un pēc minēto dalībvalstu pieprasījuma vai pēc EPPO pieprasījuma.

Eurojust īsteno savu kompetenci attiecībā uz noziegumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, gadījumos, kad iesaistītas dalībvalstis, kas piedalās ciešākā sadarbībā par EPPO izveidi, bet attiecībā uz kuriem EPPO nav kompetences vai tā nolemj neīstenot savu kompetenci.

Kā Eurojust darbojas?

Eurojust palīdz visdažādākajās izmeklēšanās un kriminālvajāšanās. Katrs gadījums ir atšķirīgs un prasa individuālu pieeju. Bieži izmeklētājiem un prokuroriem ir nekavējoties jārīkojas, lai atrastu un aizturētu aizdomās turētās personas. Šādos gadījumos valstu iestādes var paļauties uz Eurojust unikālajiem Saite atveras jaunā logādežūras pakalpojumiem, piemēram, atvieglojot ātru Eiropas apcietināšanas Saite atveras jaunā logāordera (EAO) izpildi, iesaldēšanas rīkojumu vai pierādījumu vākšanu, izmantojot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR). Saite atveras jaunā logāhttps://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/eurojust-role-facilitating-judicial-cooperation-instruments/european-investigation-order-eio Citos gadījumos izmeklēšana tiek veidota lēni un metodiski, ietverot mēnešiem vai pat gadiem ilgu rūpīgu plānošanu, koordināciju un diskusijas, un Eurojust ir koordinējoša loma. Četri galvenie Eurojust sniegtā atbalsta veidi ir Saite atveras jaunā logākopīgas izmeklēšanas grupas, ES Saite atveras jaunā logātiesu iestāžu sadarbības instrumenti, koordinācijas sanāksmes Saite atveras jaunā logāun koordinācijas centri. Saite atveras jaunā logāhttps://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/tasks-and-tools-eurojust/coordination-centres

Eurojust iesniegtās lietas attiecas vai nu uz divām vai vairākām ES dalībvalstīm, vai arī uz dalībvalsti un valsti, kas nav ES dalībvalsts. Dažkārt lietas ir saistītas ar noziegumiem, kas izdarīti vienā dalībvalstī un kam ir sekas ārpus tās robežām. Eurojust piedāvā dalībvalstīm savu plašo pieredzi un zināšanas tiesu iestāžu sadarbībā, tostarp virkni instrumentu, lai risinātu tādas problēmas kā jurisdikcijas konflikti, izdošana, pierādījumu pieņemamība un līdzekļu iesaldēšana un atgūšana. Tā kā Eurojust uzņem visu Saite atveras jaunā logādalībvalstu un dažādu Saite atveras jaunā logātrešo valstu iestādes, tas var ātri atbildēt uz pieprasījumiem, dažkārt palīdzot atrisināt lietu stundās.

Kāda ir Eurojust organizācija?

Eurojust kolēģijā ir valstu locekļi, pa vienam no katras ES dalībvalsts (izņemot Dāniju, kurai saskaņā ar 22. protokolu Eurojust regula nav Saite atveras jaunā logāsaistoša). Valsts locekļi ir tiesneši, prokurori vai citi tiesu speciālisti ar līdzvērtīgu kompetenci. Valstu locekļus atbalsta vietnieki un palīgi.

Veicot vadības funkcijas, Kolēģijā ir arī Eiropas Komisijas pārstāvis. Kolēģiju pārrauga Eurojust priekšsēdētājs, kuru ievēl uz četriem gadiem ar divu pilnvaru termiņu. Divi priekšsēdētāja vietnieki palīdz priekšsēdētājam pildīt viņa pienākumus. Viņus ievēl arī uz četriem gadiem ar divu pilnvaru termiņu.

Eurojust valde palīdz Eurojust Kolēģijai veikt vadības funkcijas. Tā pārrauga administratīvā direktora administratīvo jautājumu pieņemšanai Kolēģijā nepieciešamo sagatavošanas darbu un pieņem administratīvus lēmumus, kas ir skaidri aprakstīti Saite atveras jaunā logāEurojust regulas 16. pantā.

Valdi vada Eurojust priekšsēdētājs, un tās sastāvā ir Eurojust priekšsēdētāja vietnieki, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvis. Divus citus kolēģijas locekļus ieceļ valdē saskaņā ar divu gadu rotācijas sistēmu.

Administratīvais direktors vada Eurojust administrāciju, kas savukārt atbalsta Eurojust kolēģiju.

Saistītas saites

Saite atveras jaunā logāEurojust


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2020