Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


I 2002 oprettede Rådet Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov organiseret kriminalitet. I 2018 ajourførte Europa-Parlamentet og Rådet Eurojusts mandat med henblik på at støtte og styrke koordineringen og samarbejdet mellem nationale efterforsknings- og retsforfølgningsmyndigheder i forbindelse med grov grænseoverskridende kriminalitet. Eurojust er et organ bestående af anklagere, dommere og repræsentanter for judicielle myndigheder med tilsvarende beføjelser.


Hvad er Eurojust?

Eurojust, Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde, er et unikt knudepunkt i Haag, Nederlandene, hvor de nationale retsmyndigheder arbejder tæt sammen om at bekæmpe grov grænseoverskridende kriminalitet. Eurojusts rolle er at bidrage til at gøre Europa til et sikrere sted ved at koordinere det arbejde, der udføres af de nationale myndigheder — fra EU's medlemsstater og tredjelande — i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af grænseoverskridende kriminalitet.

Hvilke opgaver og beføjelser har Eurojust?

Eurojust støtter og styrker koordineringen og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der efterforsker og retsforfølger i forbindelse med grov kriminalitet, som Eurojust har kompetence til at behandle, når denne kriminalitet berører to eller flere medlemsstater, eller kræver retsforfølgning på fælles grundlag på grundlag af operationer, der udføres, og oplysninger, der leveres af medlemsstaternes myndigheder, Link åbner i nyt vindueEuropol, Link åbner i nyt vindueEPPO og Link åbner i nyt vindueOLAF.

Med henblik på udførelsen af sine opgaver tager Eurojust hensyn til enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat, alle oplysninger fra Unionens kompetente myndigheder, institutioner, organer, kontorer og agenturer samt alle oplysninger, som Eurojust selv har indsamlet.

Eurojust letter også fuldbyrdelsen af anmodninger om og afgørelser om retligt samarbejde, herunder anmodninger og afgørelser baseret på instrumenter, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse.

Eurojust har kompetence med hensyn til de former for grov kriminalitet, der er anført i Link åbner i nyt vindueEurojustforordningen. Fra og med den dato, hvor EPPO påtager sig sine efterforsknings- og retsforfølgningsopgaver, udøver Eurojust imidlertid ikke sin kompetence med hensyn til lovovertrædelser, for hvilke EPPO udøver sin kompetence, undtagen i de tilfælde, hvor medlemsstater, der ikke deltager i et forstærket samarbejde om oprettelse af EPPO, også er involveret, og efter anmodning fra disse medlemsstater eller efter anmodning fra EPPO.

Eurojust udøver sin kompetence med hensyn til former for kriminalitet, der skader Unionens finansielle interesser i sager, der berører medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelse af EPPO, men hvor EPPO ikke har kompetence eller beslutter ikke at udøve sin kompetence.

Hvordan fungerer Eurojust?

Eurojust bistår i forbindelse med en lang række efterforskninger og retsforfølgelser. De enkelte sager er forskellige og kræver en individuel tilgang. Efterforskere og anklagere skal ofte handle omgående for at lokalisere og pågribe mistænkte. I sådanne tilfælde kan de nationale myndigheder forlade sig på Eurojusts unikke tilkaldetjenesterLink åbner i nyt vindue, f.eks. ved at fremme hurtig fuldbyrdelse af en Link åbner i nyt vindueeuropæisk arrestordre, en indefrysningskendelse eller indsamling af bevismateriale ved hjælp af en Link åbner i nyt vindueeuropæisk efterforskningskendelse. I andre tider opbygges en efterforskning langsomt og metodisk, hvilket medfører måneder eller endda år med omhyggelig planlægning, koordinering og drøftelser, hvor Eurojust spiller en koordinerende rolle. Fire centrale former for støtte fra Eurojust er Link åbner i nyt vinduefælles efterforskningshold, Link åbner i nyt vindueEU's redskaber til retligt samarbejde, Link åbner i nyt vinduekoordineringsmøder og Link åbner i nyt vinduekoordinationscentre.

De sager, der indbringes for Eurojust, vedrører enten to eller flere EU-medlemsstater eller en medlemsstat og en ikke-EU-medlemsstat. Nogle gange drejer det sig om forbrydelser begået i en enkelt medlemsstat, som har konsekvenser uden for dens grænser. Eurojust tilbyder medlemsstaterne sin omfattende erfaring og ekspertise inden for retligt samarbejde, herunder en række værktøjer til håndtering af problemer såsom kompetencekonflikter, udlevering, anerkendelse af bevismidler og indefrysning og inddrivelse af aktiver. Da Eurojust huser myndigheder fra alle Link åbner i nyt vinduemedlemsstater og forskellige Link åbner i nyt vinduetredjelande, kan det reagere hurtigt på anmodninger og til tider hjælpe med at løse en sag inden for få timer.

Hvad er Eurojusts organisation?

Eurojusts kollegium består af nationale medlemmer, et fra hver EU-medlemsstat (med undtagelse af Danmark, som i medfør af protokol nr. 22 ikke er bundet af Link åbner i nyt vindueEurojustforordningen. De nationale medlemmer er dommere, anklagere eller andre aktører inden for retsvæsenet med tilsvarende kompetence. De nationale medlemmer bistås af stedfortrædere og assistenter.

Ved udførelsen af sine forvaltningsopgaver består kollegiet også af en repræsentant for Europa-Kommissionen. Kollegiet overvåges af Eurojusts formand, som vælges for en periode på fire år med en mandatperiode på to mandatperioder. To næstformænd bistår formanden med udøvelsen af dennes funktioner. De vælges også for en mandatperiode på fire år med en mandatperiode på to perioder.

Eurojusts bestyrelse bistår Eurojusts kollegium i dets forvaltningsfunktioner. Det fører tilsyn med den administrerende direktørs nødvendige forberedende arbejde vedrørende administrative spørgsmål med henblik på kollegiets vedtagelse, og det træffer administrative afgørelser, der udtrykkeligt er beskrevet i artikel 16 Link åbner i nyt vinduei Eurojustforordningen.

Bestyrelsen ledes af Eurojusts formand og består af Eurojusts næstformænd samt en repræsentant for Europa-Kommissionen. To andre medlemmer af kollegiet udnævnes til bestyrelsen efter en toårig rotationsordning.

Den administrerende direktør forvalter forvaltningen af Eurojust, som igen støtter Eurojusts kollegium.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueEurojust


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Última atualização: 23/12/2020